Medisch Specialisten (3)

De discussie over de positie van de medische specialisten wordt ontsierd maar ook belemmerd door een aantal hardnekkige vooroordelen. Zo zou de kostenstijging veroorzaakt worden door de vrij gevestigde specialist, die bovendien zijn collega in dienstverband zou verwijten om half vijf het werk er bij neer te leggen. Ook prof. Doeke Post ontkomt er helaas niet aan om deze karikaturen ten tonele te voeren. Het moet hem toch bekend zijn dat de kostenstijging zich in dezelfde mate voltrekt in ziekenhuizen waar men in dienstverband werkt, en dat veel van de verrichtingen, waarvan het aantal zo toeneemt, door ons helemaal niet kunnen worden gedeclareerd! De werkelijkheid is immers dat het merendeel der specialisten, in goed overleg met - en veelal tot tevredenheid van - bestuur en directie, in het ziekenhuis voor eigen rekening een bedrijf uitoefent. Die bedrijven hebben wel degelijk mensen in dienst en er is ook geïnvesteerd. Indien de overheid van mening is dat bevordering van de integratie vraagt om een beperking van het vrije beroep laat zij dan een concreet voorstel doen, waarin die bedrijven worden overgenomen en de 'werknemers' in de gelegenheid worden gesteld in dienst van het ziekenhuis te treden. De animo om een dienstverband aan te gaan kon wel eens groter zijn dan menigeen denkt en zal in elk geval toenemen omdat er, ook bij specialisten, een groeiende behoefte is aan gereglementeerde werktijden.

    • Dr. D.L. Fontein