PvdA wil extra premie voor AOW

DEN HAAG, 25 NOV. Om een welvaartsvaste AOW te garanderen moeten mensen met een baan vanaf 1998 extra AOW-premie gaan betalen. Vanaf 2014 moeten ook ouderen, met een aanvullend pensioen van meer dan 500 gulden per maand, AOW-premie betalen. De premies worden gestort in een zogeheten AOW-plus-fonds; een spaarpot om later al te snelle premiestijgingen te voorkomen.

Dat is de kern van een plan dat de PvdA-fractie gisteren heeft gepresenteerd. Volgens de PvdA dreigt de huidige AOW onbetaalbaar te worden doordat het aantal ouderen sterk toeneemt terwijl de beroepsbevolking, die de premies moet opbrengen, daalt. Over vijftien jaar bereikt de naoorlogse geboortegolf de pensioengerechtigde leeftijd. Volgens PvdA-woordvoerder Van Zijl zou zonder ingrijpen de AOW-premie stijgen van 14,6 procent (over een inkomen van maximaal 43.000 gulden per jaar) tot 22,4 procent in 2025.

De grootste oppositiepartij, het CDA, wijst het PvdA-plan af. De christendemocraten, daarin gesteund door de VVD, zijn tegen het heffen van een AOW-premie op aanvullende pensioenen. “Je straft mensen die hun werkzame leven voor iets extra's hebben gespaard op hun oude dag”, vindt CDA-woordvoerder Biesheuvel. Het CDA wil de AOW in de toekomst individualiseren. Door de individualisering krijgt iedere 65-plusser een AOW van vijftig procent van het wettelijk minimumloon. Op dit moment ontvangen alleenstaanden van 65 jaar en ouder een uitkering van zeventig procent, terwijl gehuwden of samenwonenden recht hebben op ieder vijftig procent.

De VVD wijst erop dat bejaarden met een “behoorlijk aanvullend pensioen” al in een hoger belastingtarief vallen. Dit is een vorm van nivellering die ik afwijs”, aldus woordvoerder Van Hoof. Net als de werkgeversorganisatie VNO-NCW voelt de VVD ook niets voor premieverhoging voor werknemers. Dat leidt tot lastenverzwaring en dat is slecht voor de werkgelegenheid, is de redenering. De VVD pleit voor een verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67, waardoor een grotere groep premiebetalers ontstaat en een kleinere groep AOW-ontvangers.

D66 daarentegen reageerde positief “Mijn eerste reactie is: welkom in de club”, aldus Tweede-Kamerlid Giskes (D66). Haar partij pleit al sinds 1982 voor een beperkte verhoging van de AOW-premie, waarvan de opbrengst wordt gestort in een 'egalisatiefonds'. In het verkiezingsprogramma van vorig jaar deed D66 het voorstel om gepensioneerden met een aanvullend pensioen AOW-premie te laten betalen. Beide voorstellen werden toen door de PvdA afgewezen.

De ouderenorganisaties en de vakcentrale FNV toonden zich in een eerste reactie eveneens positief over het PvdA-voorstel.

Pag.3: 'Premiestijging slecht voor werkgelegenheid'

De premiestijging zou slecht zijn voor de werkgelegenheid - immers arbeid wordt duurder - en zou ook het draagvlak voor de oudedagsvoorziening aantasten. De PvdA-fractie kiest daarom voor een kleine extra premie voor de jongere generaties en vervolgens voor een langzaam oplopende bijdrage van ouderen met een goed aanvullend pensioen.

Mensen met een betaalde baan gaan in de plannen van de PvdA na deze kabinetsperiode, dus vanaf 1998, jaarlijks een extra AOW-premie van 0,5 procent betalen tot in 2002 een niveau van 2 procent is bereikt. De PvdA'er verwacht dat deze premiestijging “zeer waarschijnlijk” gecompenseerd wordt door een daling van de WW- en WAO-premies.

Voor ouderen met een aanvullend pensioen van 500 gulden of meer per maand wil de PvdA-fractie vanaf 2004 een premie van 1,5 procent vragen over dat aanvullende pensioen. De premie stijgt jaarlijks met 1,5 procent, tot in 2015 een niveau van 17,7 procent is bereikt - hetzelfde percentage als werkenden dan betalen.

Op dit moment betalen ouderen nog geen AOW-premie en Van Zijl vindt het “redelijk” dat in de toekomst wel van hen te vragen, omdat het aantal ouderen met een goed aanvullend pensioen fors stijgt en pensioenbreuk bij de jongere generaties niet meer voorkomt. Op 1 mei kondigde fractieleider J. Wallage al aan dat de PvdA een maatschappelijke discussie over de AOW wil, omdat deze voorziening in de toekomst te duur dreigt te worden. Een serie discussie-bijeenkomsten in het land sluit de PvdA vandaag af met een symposium, waar minister-president Kok de publicaties van de fractie in ontvangst neemt.