Belastingvoordeel voor ouderen met AOW om armoede te bestrijden

DEN HAAG, 25 AUG. Om de 'stille armoede' onder ouderen te bestrijden krijgen alleenstaande 65-plussers vanaf 1997 een speciale aftrek in de inkomstenbelasting. In 1998 wordt deze alleenstaandenaftrek en de algemene ouderenaftrek verder verhoogd. Ouderen met alleen AOW zien hun koopkracht stijgen met ongeveer 320 gulden.

Dit is een van de maatregelen die het kabinet bepleit in de gisteren gepubliceerde nota armoedebestrijding. Met de fiscale maatregel is vanaf 1998 een bedrag van 280 miljoen gulden per jaar gemoeid.

Het geld komt voor een deel terecht bij ouderen die het niet echt nodig hebben, erkende minister Melkert (sociale zaken), maar het was niet mogelijk het geld gerichter te verdelen. Hij benadrukte dat ongeveer tweederde van alle ouderen alleen AOW hebben of beschikken over AOW met een klein aanvullend pensioen.

“Eigenlijk moeten we ons schamen dat er in het rijke Nederland armoede heerst”, zei Melkert in een toelichting. “Het beleid van de afgelopen jaren is niet in staat gebleken om dit te voorkomen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar er zijn mensen die onvoldoende kunnen meekomen. We moeten er voor zorgen dat die mensen toch in het maatschappelijk proces kunnen participeren.”

Melkert wil de armoede in Nederland langs vier hoofdlijnen bestrijden. Hij wil arbeidsdeelname bevorderen, zorgen voor een goede inkomensondersteuning, vaste lasten beperken en voorzieningen als huursubsidie en bijzondere bijstand volledig gebruiken.

De nota van Melkert is bedoeld om de positie te verbeteren van burgers die nauwelijks kunnen rondkomen. Melkert wil hen zowel financieel ondersteunen als mogelijkheden scheppen om er wat bij te verdienen.

Zo worden gemeenten in staat gesteld 150 miljoen gulden uit het budget voor bijzondere bijstand vrijer te besteden. Zij hoeven dat niet aan individuen te verstrekken, maar kunnen het gebruiken voor hulpverlening aan groepen die in de knel zitten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een tegemoetkoming in de ziektekosten of een bijdrage voor de studie van de kinderen. Gemeenten houden op dit moment vaak geld over aan de bijzondere bijstand, omdat veel mensen zich schamen om bij de sociale dienst voor steun aan te kloppen.

Daarnaast wil de minister 85 miljoen gulden aan de sociale diensten geven om kinderopvang voor bijstandsmoeders mogelijk te maken. Die zouden dan eerder een betaalde baan kunnen aanvaarden.

Uitkeringsgerechtigden die geen sollicitatieplicht hebben, zoals mensen boven de 57,5 jaar en alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar, krijgen de mogelijkheid er maximaal 441 gulden bruto per maand bij te verdienen. Voor hulp aan dak- en thuislozen wordt 15 miljoen gulden uitgetrokken.

Ook komt er geld beschikbaar voor extra huursubsidie voor inwoners van groeikernen, waar de huren naar verhouding hoog zijn, en voor werklozen die door aanvaarding van een baan hun huursubsidie dreigen mis te lopen.

In totaal trekt Melkert vanaf 1997 ruim 800 miljoen gulden uit voor armoedebestrijding.