Kamer wil actie tegen gettovorming in steden

DEN HAAG, 23 NOV. Het kabinet moet samen met gemeenten en woningcorporaties maatregelen treffen om gettovorming in de steden tegen te gaan. De Tweede Kamer zal een voorstel met deze strekking volgende week aannemen.

Vrijwel alle fracties onderschreven gisteren een motie die de PvdA'er Duivesteijn indiende bij de behandeling van de begroting voor volkshuisvesting. Staatssecretaris Tommel zei het voorstel te omarmen.

De regering wordt gevraagd een “samenhangend pakket van maatregelen binnen de volkshuisvesting” te ontwikkelen om het ontstaan tegen te gaan van wijken waarin alleen de laagstbetaalden - veelal allochtonen - wonen. Een tweedeling in de samenleving en de totstandkoming van inkomenswijken zijn, aldus de motie, “maatschappelijk niet aanvaardbaar”. In zulke wijken dreigen volgens de Tweede Kamer burgers “in een uitzichtloze situatie” te komen. De buurten vormen een bedreiging voor “de stedelijke samenleving als geheel”.

Duivesteijn maakte de staatssecretaris duidelijk dat hij niet kan volstaan met de al bestaande akkoorden die het kabinet met de steden heeft gesloten, maar moet zoeken naar aanvullende maatregelen. Volgens Tommel is ingrijpen nog op tijd, omdat echte getto's in de Nederlandse steden nog niet bestaan. De bewindsman liet eerder weten dat hij in de oude wijken meer goedkope woningen wil laten slopen om plaats te maken voor duurdere huizen en dat hij er meer duurdere huurwoningen aan huurders wil verkopen. In de uitbreidingsgebieden van de steden moeten meer goedkope huurwoningen komen.

Tommel poogt in het kabinet voor de volgende begroting financiële steun te krijgen voor zijn plannen. De fracties van D66 en PvdA in de Tweede Kamer boden hem gisteren de helpende hand. Zij stelden de Kamer voor het extra geld dat het kabinet eerder had uitgetrokken voor sociale woningbouw te reserveren voor het volkshuisvestingsbeleid in de steden. Dit geld is beschikbaar doordat het kabinet heeft vastgesteld dat de komende jaren minder sociale woningen hoeven te worden gebouwd dan het vorig jaar nog raamde.