Trendbreuk in winstgroei CSM

ROTTERDAM, 21 NOV. De netto winst van suiker- en voedingsmiddelenproducent CSM is in het op 30 september geëindigde boekjaar 1994/1995 met 7,5 procent gestegen tot 176,4 miljoen gulden. Daarmee komt een einde aan een periode van tien jaar waarin de winst telkens met meer dan 10 procent steeg.

Dat heeft de onderneming gisteren nabeurs bekendgemaakt. CSM schrijft de matige winstgroei toe aan de harde gulden. Bij gelijkblijvende koersen had de winstgroei 9,4 procent bedragen.

Het bedrijfsresultaat bleef met een groei van 3,3 procent (tot 295,6 miljoen gulden) ver achter bij de stijging in voorgaande jaren. Exclusief valuta-invloeden zou het bedrijfsresultaat met 5,8 procent zijn gestegen. Overigens noemt CSM de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten in het lopende boekjaar “bevredigend”.

Het concern profiteerde afgelopen boekjaar van een licht gedaalde belastingdruk en lagere rentelasten. Het boekte een batig rentesaldo van 5,7 miljoen gulden, waar het een jaar eerder per saldo nog 7 ton rente moest betalen.

De trendbreuk in CSM's winstontwikkeling leidde vanmorgen op de Amsterdamse effectenbeurs aanvankelijk tot een koersdaling met 4 procent. Tegen het middaguur volgde herstel tot 67 gulden, negen dubbeltjes onder het slot van gisteren.

De winst per aandeel komt uit op 4,63 gulden, 5,5 procent meer dan vorig jaar. Het dividendvoorstel zal op 2 januari worden bekendgemaakt. De netto omzet van het concern steeg met 3,1 procent tot 2,72 miljard gulden. Ook hier lag het groeitempo onder het niveau van voorgaande jaren. Gecorrigeerd voor de waardedaling van allerlei valuta tegenover de gulden had de omzettoename 6,6 procent bedragen.

CSM's grootste divisie, levensmiddelen (met merken als Brinta, Droste, Hak, Honig en Venco), kampte het afgelopen jaar met stagnerende omzet en winst. Deze divisie is volgens drs. M. Arentsen RA, belast met de CSM-financiën, goed voor bijna de helft van de concernomzet.

De kleinste CSM-divisie suiker (ruim 20 procent van de omzet) leed onder de lagere suikerbietenoogst. Omzet en resultaat lagen onder het niveau van vorig jaar. De ingrediëntendivisie vertoonde juist groei. Het enkele jaren geleden verworven Amerikaanse Westco vergrootte zijn omzet dit jaar met 60 miljoen gulden door overname van vier distributeurs van bakkerij-grondstoffen, waarvan twee in het lopende boekjaar.

Het eigen vermogen van CSM steeg met 142 miljoen gulden tot 925 miljoen, 52,4 procent van het balanstotaal. De rentedragende langlopende schulden bleven nagenoeg gelijk op 69 miljoen, de liquide middelen stegen met 93 miljoen tot 349 miljoen gulden.