Kamermeerderheid voor privatisering van de Ziektewet

DEN HAAG, 21 NOV. PvdA en D66 gaan onder voorwaarden akkoord met de privatisering van de Ziektewet. Dit bleek gisteren na overleg van de fractiewoordvoerders met staatssecretaris Linschoten (sociale zaken). Omdat ook de VVD instemt met de privatisering is sprake van een Kamermeerderheid.

Het kabinet wil werkgevers verplichten het loon van hun personeel bij ziekte gedurende een jaar door te betalen. Zij kunnen zich tegen de financiële risico's indekken bij particuliere verzekeringsmaatschappijen. Linschoten heeft bezwaren hiertegen van de kant van de PvdA en D66 kunnen wegnemen. Wel willen PvdA en D66 na 26 weken ziekteverzuim een grondige evaluatie met eventuele bijstellingen van wettelijke verplichtingen.

Bij de PvdA gaf de doorslag om zich niet langer tegen privatisering van de Ziektewet te verzetten dat hoogte en duur van de uitkeringen op peil blijven. Bovendien blijkt 98 procent van het aantal ziektegevallen (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) betrekking te hebben op ziekteverzuim korter dan 26 weken. In bedragen uitgedrukt heeft 83 procent van de totale uitgaven betrekking op ziekteverzuim korter dan 26 weken. Tweede-Kamerlid K. Adelmund van de PvdA ziet hierin een reden om zich niet langer te verzetten tegen een loondoorbetalingsverplichting voor een jaar.

Het aanvankelijke bezwaar dat met name kleinere bedrijven onvoldoende tijd hebben om zich op de nieuwe wetgeving in te stellen is eveneens van tafel. Staatssecretaris Linschoten is met de verzekeraars overeengekomen dat werkgevers zich nog tot 1 maart kunnen verzekeren. Deze verzekeringen gaan dan wel met terugwerkende kracht in op 1 januari. Tweede-Kamerlid A. Schimmel van D66 vindt met name de toezegging dat reeds zieke werknemers (de zogeheten “oude gevallen”) worden meegenomen van doorslaggevend belang om eveneens akkoord te gaan met de wetsvoorstellen van Linschoten. Op 1 maart wil Schimmel toetsen wat hiervan is terechtgekomen en op 1 juli wil ze een evaluatie van de privatisering van de Ziektewet. De particuliere verzekeraars hebben aangeboden om tot 1 juli alle werknemers mee te nemen in hun aanbod van verzekeringen, waarbij een maximale premie als plafond is ingebouwd. Op 1 juli wil Schimmel controleren of er inderdaad geen werknemers zijn die buiten de boot vallen. “Ik wil zeker weten of iedereen door de wet wordt gevangen”, zegt Schimmel desgevraagd. “De bewaking van het proces van privatisering is een overheidstaak.” Daarbij speelt met name de toegankelijkheid van verzekeringen een hoofdrol. Werknemers mogen volgens Schimmel niet de dupe worden van “te hoge premies of aanstellingskeuringen”.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), de FNV, de Nederlandse Vereniging van Arbeid en Bedrijfsgeneeskunde, de Branche-Organisatie Arbodiensten, de Nationale Commissie Chronisch Zieken en het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden zouden vanmiddag tijdens een persconferentie een poging doen om de coalitie alsnog op andere gedachten te brengen. De KNMG vreest dat “een aantal belangrijke basisprincipes van de Nederlandse gezondheidszorg, zoals een gelijke toegankelijkheid van de zorg, maar ook de vrije artsenkeuze, over boord worden gezet”.