Oude bezuinigingen op streekvervoer deels teruggedraaid

DEN HAAG, 17 NOV. Een al enkele jaren oude bezuiniging op het stads- en streekvervoer van 75 miljoen gulden wordt gedurende één jaar voor 44 miljoen teruggedraaid. Dat is de belangrijkste uitkomst van de begrotingsbehandeling van het ministerie van verkeer en waterstaat, die gisteren werd afgerond.

Nadat minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) uiteen had gezet hoe zij de komende jaren de files wil aanpakken, drongen de diverse fracties niet aan op extra maatregelen. Alleen GroenLinks pleitte via moties nog voor een gunstiger prijsverhouding tussen openbaar vervoer en auto en een verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen van 120 naar 100 kilometer per uur.

Ook met een bezuiniging op verkeersveiligheid-bevorderende organisaties als de Voetgangersvereniging en Veilig Verkeer Nederland ging de Tweede Kamer akkoord. Deze organisaties kunnen volgens Jorritsma door meer samenwerking geld besparen.

Het begrotingsdebat was dinsdag begonnen met harde kritiek op het beleid van de minister. Die zou, aldus een unanieme Tweede Kamer, falen in haar strijd tegen de toenemende automobiliteit. Gisteren schoven verschillende fracties elkaar de zwarte piet toe toen het erom ging wie in de afgelopen jaren mobiliteitsbeperkende maatregelen heeft tegengehouden. De PvdA betichtte het CDA ervan 'krokodilletranen' te plengen over het tekort aan wegen, omdat die fractie eerder miljarden zou hebben uitgetrokken voor weinig urgente 'achterban-verbindingen'. D66 noemde de PvdA “een muis die brult”.

Als meest sprekende voorbeeld van een gemiste kans werd het al in 1987 door toenmalig minister Smit-Kroes voorgestelde rekeningrijden aangehaald. Rosenmöller (GroenLinks) wees erop dat bij de begrotingsbehandeling de regeringsfracties nauwelijks enig wijzigingsvoorstel indienden, “wat u opnieuw verantwoordelijk maakt”.

Jorritsma onderstreepte gisteren dat er de komende jaren nog veel investeringen in het wegennet nodig zijn. Probleem is dat in het jaar 2000 de 'investeringsimpuls' afloopt waaruit nu nog veel projecten worden betaald. De minister zei echter te verwachten dat er opnieuw extra geld zal komen. Ook haar partijgenoot Hofstra (VVD) pleitte voor meer wegengeld uit de algemene middelen.

Voor de verdere toekomst staan behalve rekeningrijden (vanaf 2001), een systeem van 'light rail' in de Randstad, technologische vernieuwingen, ondergronds bouwen en een andere benadering van het goederenvervoer over de weg op het programma.