PIETER HOFSTRA; Montere nieuwkomer

DEN HAAG, 16 NOV. Het Tweede-Kamerlid P. Hofstra van de VVD wordt voorzitter van de commissie die een parlementair onderzoek instelt naar de financiële problemen van de Limburgse woningbouwcorporatie WBL.

De 49-jarige ondernemer Pieter Hofstra is pas sinds vorig jaar lid van de Kamer. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen stond hij aanvankelijk op een onverkiesbare 38ste plaats van de VVD-kandidatenlijst. Door het vertrek van aantal hoger geplaatste kandidaten naar het kabinet, de Eerste Kamer of een burgemeesterspost schoof Hofstra door.

Hij trad toe tot het selecte gezelschap van parlementariërs dat zich met volkshuisvesting bezighoudt. Dat was in de laatste twee kabinetten-Lubbers gaandeweg een politiek/publicitair niet zo'n bijster interessant onderwerp geworden, ook al voltrok zich onder toenmalig staatssecretaris Heerma een stelselherziening in de volkshuisvesting die niet voor niets als 'stille revolutie' werd gekarakteriseerd.

In het parlement heeft Hofstra zich ontpopt tot een welbespraakt en monter debater, die de uitgangspunten van zijn partij helder weet neer te zetten. Behalve voor de volkshuisvesting is hij voor de VVD ook een van de woordvoerders voor het verkeersbeleid.

Hofstra heeft al een keer de opvatting van zijn fractieleider Bolkestein gelogenstraft dat ondernemers niet in staat zouden zijn compromissen te sluiten en daarmee minder geschikt zijn voor de Nederlandse politiek. Als VVD-woordvoerder ging hij eerder dit jaar ermee akkoord dat het ministerie van volkshuisvesting jaarlijks woningcorporaties tot een minimale huurverhoging verplicht, hoewel hij als liberaal vindt dat de overheid zich daarmee niet hoort te bemoeien. Maar om de ingewikkelde bruteringsoperatie (een miljardenakkoord tussen het ministerie en de woningcorporaties over subsidies en leningen) niet in gevaar te brengen, slikte Hofstra zijn bezwaren in. Minder gebruikelijk was dat hij onomwonden en ongevraagd toegaf voor iets te stemmen, waar hij eigenlijk een tegenstander van was.

Hofstra heeft civiele techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft. Daarna is hij directeur, mede-eigenaar en commissaris bij diverse bedrijven geweest. Met Hofstra's aanstaande benoeming krijgt een noorderling de leiding over het parlementaire onderzoek naar de bestuurlijke en financiële chaos die bij de Limburgse corporatie WBL lijkt te heersen.

Op een ledendag van zijn partij gaf Hofstra eerder dit jaar ook blijk van andere kwaliteiten. Bij wijze van vrolijke noot moesten de partijgenoten raden welke politicus werd geïmiteerd. Hofstra schreed naar het podium en de aanwezige leden wisten het meteen: dat is Bolkestein.

    • John Kroon