Corporatie moet van de curator deel woningen verkopen

DEN HAAG, 15 NOV. De Limburgse woningbouwcorporatie WBL moet een deel van haar bezit verkopen en zelfs de mogelijkheden onderzoeken of zij niet in haar geheel het beste door andere instellingen kan worden overgenomen.

Deze aanbevelingen heeft de tijdelijk bewindvoerder bij WBL, B. Kempen, gedaan aan staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting). De bewindsman heeft dit 'plan van aanpak' vanmiddag naar de Tweede Kamer gestuurd.

WBL, dat ongeveer achtduizend woningen in Limburg en Noord-Brabant beheert, is in grote financiële problemen geraakt, hetgeen voor de Tweede Kamer aanleiding is binnenkort een parlementair onderzoek naar de oorzaken hiervan in te stellen.

Kempen adviseert de woningcorporatie binnen zes weken een saneringsaanvraag in te dienen bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Dit fonds, waaraan alle woningcorporaties in Nederland financieel bijdragen, is er om noodlijdende instellingen in deze sector te steunen. In het saneringsplan moet WBL uitgaan van kostenreductie bij de eigen organisatie, verkoop van bezit en steunverlening. Deze steun moet er komen om WBL in afgeslankte vorm in elk geval tijdelijk te continuëren. Maar Kempen vindt dat “voortvarend” moet worden onderzocht of andere corporaties op termijn WBL kunnen overnemen.

Volgens de bewindvoerder, die op verzoek van Tommel bij WBL aan de slag is gegaan, moet de bestuursstructuur van de in opspraak geraakte corporatie worden gewijzigd om de slagvaardigheid te vergroten.

Kempen acht de financiële positie van WBL minder slecht dan eerder uit de jaarrekening viel op te maken. Er dreigt geen vermogenstekort van 175 miljoen gulden, maar van 108 miljoen. Op dit moment beschikt WBL over voldoende liquide middelen. Maar zonder effectieve steun komt de corporatie omstreeks het jaar 2000 in grote problemen, aldus Kempen.

Voor die steun is volgens hem alle reden, omdat het woningbezit van WBL gemiddeld van goede kwaliteit is. De mogelijkheden voor de corporatie om duurdere huurwoningen (met een huur van meer dan achthonderd gulden per maand) te verkopen, zijn volgens hem goed.

Twee Tweede-Kamercommissies zijn omstreeks het middaguur bijeen geweest om de laatste hand te leggen aan een voorstel aan de Tweede Kamer tot het instellen van een parlementair onderzoek naar de WBL-affaire. Het is de bedoeling dat een tijdelijke commissie van vijf Kamerleden wordt ingesteld, die in zes maanden het onderzoek moet afronden.

Bij dit onderzoek moet blijken hoe groot de financiële problemen van WBL precies zijn, wat de oorzaak daarvan is en in hoeverre zij het gevolg zijn van de fusie. Eveneens wordt onderzocht of alleen het WBL-bestuur als schuldige kan worden aangemerkt, of dat ook de gemeenten, de financiële fondsen in de sociale huursector en het ministerie van VROM (en dus staatssecretaris Tommel en diens voorganger Heerma) het nodige te verwijten valt.

De betrokken gemeenten, die toezicht op WBL horen te houden, laten binnen een week weten wat ze van het plan van Kempen vinden. De WBL zelf doet dit waarschijnlijk deze week nog. Daarna zal de staatssecretaris de Tweede Kamer mededelen wat hij ervan vindt.