DNB dwingt markt tot contingentsbesparing

AMSTERDAM, 8 NOV. Door in verhouding tot het dagelijkse contingent ruim toegemeten speciale beleningen, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de afgelopen week bereikt dat de banken hun ontsparing op het contingentsgebruik van vorige week van 1,9 procentpunt geleidelijk konden omzetten in een lichte besparing van 0,2 procentpunt. In samenhang hiermee bleven gedurende alle dagen van de verslagweek de voorschotten onder het gemiddeld toelaatbare beroep. In het midden van de verslagweek, toen de voorschotten een laagste stand bereikten van 1,6 miljard gulden, daalde hiedoor de daggeldrente tot het niveau van de voorschotrente. Onder normale omstandigheden beweegt de daggeldrente zich op het hogere niveau van de speciale beleningen, maar bij een klein tekort in de geldmarkt kunnen incidentele transakties een scherpe beweging veroorzaken waarbij kortstondig lagere renteniveaus niet zijn uitgesloten. De driemaands interbancaire rente, de benchmark van de geldmarkt, vertoonde een rustiger beloop. Dit tarief volgde, zij het in iets zwakkere mate, de lichte daling op de Duitse geldmarkt en noteerde gisteren 3,90 procent.

Hoe ontwikkelde het geldmarkttekort zich in de verslagweek? Gemeten aan de post voorschotten in rekening courant bleef het tekort nagenoeg onveranderd. In de meest ruime definitie van het geldmarkttekort, dat wil zeggen de som van voorschotten, speciale beleningen en valutaswaps, was sprake van een daling met 9.681 miljoen gulden. Oorzaak van die verruiming is de verlaging van de kasreserve tot een nulstand. Hiermee heeft DNB de geldmarkt voor ruim 15 miljard gulden soelaas geboden. De post Nederlandsche Bank Certificaten bracht eveneens een verruiming teweeg, maar die was slechts 135 miljoen gulden. Nog minder, 66 miljoen gulden, werd bijgedragen door een daling van de post bankbiljetten in omloop. Flink tegengas werd echter geboden door 's Rijks Schatkist. Het saldo daarvan was op de verslagdatum 5,6 miljard gulden hoger dan de week daarvoor. Belastingafdrachten en in mindere mate storting op eerder uitgebrachte DTC's waren hier debet aan. Met de verruiming is de valutaswap van vorige week uit de balans gehaald. Dit blijkt uit de vermindering met 3,3 miljard gulden van de post Vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten. Voorts konden de speciale beleningen met meer dan 6,3 miljard gulden worden verminderd.

De komende week zal de markt kunnen verkrappen. Per vandaag is een kasreserveverplichting van zeven dagen van kracht geworden van 2.284 miljoen gulden. Daarnaast is de speciale belening van 3.615 miljoen gulden, die nu nog op de verkorte balans per 6 november (de weekstaat) is geactiveerd, voor eenzelfde periode vervangen door een die 705 miljoen gulden lager is. Het tarief bleef ongewijzigd op 3,70 procent. De Deutsche Bundesbank heeft vanmorgen het vergelijkbare repotarief met 2 basispunten (0,02 procent) verlaagd tot 4,00 procent.

Bron: Economisch Bureau ING Groep