Geen groei kranten, AD daalt fors

ROTTERDAM, 6 NOV. De betaalde oplage van de Nederlandse dagbladen heeft zich dit jaar, ondanks concurrentie van andere media, gestabiliseerd. De oplage bleef vrijwel gelijk op 4,7 miljoen exemplaren. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit (Cebuco) van de vereniging de Nederlandse Dagbladpers.

De voorgaande jaren was telkens sprake van een lichte stijging van de dagbladoplage, met uitzondering van 1992 toen ook sprake was van stagnatie.

Bij de landelijke kranten valt vooral de forse oplagedaling op van het Algemeen Dagblad (net als NRC Handelsblad onderdeel van Dagbladunie). De oplage van het AD is dit jaar met ruim 15.000 stuks (3,7 procent) gedaald en komt nog maar juist uit boven de 400.000. Een jaar eerder steeg de oplage van het Algemeen Dagblad nog met 2000 exemplaren.

NRC Handelsblad blijft relatief de sterkste groeier van de landelijke dagbladen, zij het dat het groeitempo de laatste jaren afneemt. De oplage groeide met één procent (2700 stuks) en beloopt nu bijna 271.000. De op één na sterkste stijging deed zich voor bij de Volkskrant, waarvan de oplage met 3000 stuks (0,8 procent) toenam tot 358.200. Met de andere kranten van PCM (Perscombinatie Meulenhof), Trouw en Het Parool, gaat het minder goed. Trouw blijft stabiel met een oplage van 121.600, Het Parool verloor bijna één procent en zit met 101.600 nog net boven de 100.000-grens.

De Telegraaf, de grootste Nederlandse krant, groeide met 5000 stuks tot 756.400, een toename van 0,7 procent.

Na jaren van geleidelijke achteruitgang vertoonden de regionale kranten dit jaar weer lichte oplage-groei. Het Cebuco vermoedt dat de betrekkelijke rust aan het front van de regionale pers daarvan de oorzaak is.

Het Cebuco bepaalt de oplagecijfers op basis van het gemiddelde aantal abonnees in de maand september. Voor de losse verkoop is het gemiddelde gehanteerd van 30 juni 1994 tot 1 juli 1995. Het aantal abonnementen steeg dit jaar met 0,4 procent, ten koste van de losse verkoop (min 3,2 procent). De binnenlandse oplage bestaat voor 89 procent uit abonnementen. Minder dan één procent van oplage van Nederlandse kranten gaat naar het buitenland, voornamelijk België en Duitsland.