Den Haag gaat toezicht verscherpen

DEN HAAG, 4 NOV. De gemeente Den Haag gaat het komende jaar het toezicht verscherpen in woonbuurten, winkelcentra, de binnenstad en het openbaar vervoer. Dit staat in het plan van aanpak dat de gemeente Den Haag als eerste van de vier grote steden heeft ingediend bij het kabinet in het kader van het grote-stedenbeleid.

Het verscherpte toezicht is mogelijk door de zogeheten Melkert-banen die het kabinet onder meer aan Den Haag ter beschikking heeft gesteld. Volgend jaar komen er voor toezicht ten minste 535 Melkert-banen bij, boven de 200 van dit jaar. De Melkertbanen zijn bestemd voor langdurig werklozen met een lage opleiding.

Er komen spelleiders en sporttoezichthouders om kinderen en jongeren te begeleiden. Straten, pleinen, buurten en parken worden opnieuw ingericht. Het aantal 'enge plekken' wordt teruggebracht. Er komen anti-grafiti-teams. Ook worden in buurten kleinschalige sportvoorzieningen aangelegd. Op verwaarloosde bedrijventerreinen in de stad zouden zich ambachtelijke bedrijven kunnen vestigen, mogelijk in zones waarin minder strenge milieu-normen gelden.

De gemeente Den Haag wil de komende jaren extra aandacht besteden aan jongeren. Er worden maatregelen genomen om jongeren in de eerste plaats op school te houden en een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Ook wil de gemeente trachten laaggeschoolde jongeren sneller aan een baan te helpen. De maatregelen zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat jongeren afglijden naar vandalisme of crimineel gedrag.

Burgemeester A. Havermans maakt zich grote zorgen om de toenemende agressie onder de Haagse jeugd. Havermans: “Er doen zich in onze samenleving verschijnselen voor die we tien jaar geleden niet voor mogelijk hielden. Mensen worden om niets van hun fiets getrokken. Automobilisten stappen uit om een ander in elkaar te rammen als het rijgedrag hun niet bevalt. Bij dat geweld zijn steeds vaker jongeren betrokken. Jongeren kijken naar geweldsvideo's uit de videotheek, het is voor jongeren normaal geworden om geweld te gebruiken. De oorzaak is een complex van factoren. Mensen die tot geweld vervallen zijn steeds mensen die geen perspectief hebben, geen idealen, niets om voor te leven. Ook de moord twee weken geleden in de Scheveningse Bosjes werd gepleegd door een zeventienjarige jongen die geen enkel perspectief in zijn leven had. Daar moeten we wat aan doen.”

Burgemeester Havermans, die donderdag het eerste van een nieuwe serie stadsgesprekken met burgers over het beleid van de gemeente bijwoonde, vindt dat Den Haag op de goede weg is met de aanpak van de typerende grotestadsproblemen. Havermans: “We proberen van de stad een eenheid te maken. Natuurlijk zijn er nog altijd bevoorrechte wijken in Den Haag, en ook de gemeenten om Den Haag heen horen daarbij, maar we slagen er steeds beter in om de problemen gezamenlijk te dragen. Het sleutelwoord is solidariteit.”

Een commissie van de Haagse gemeenteraad is gisteren in grote lijnen akkoord gegaan met het voorstel van het college om de Haagse Stationsbuurt aan te wijzen als noodgebied. Deze aanwijzing geeft de politie de bevoegdheid raddraaiers voor een periode van acht uur te verwijderen van de buurt, die volgens de politie door een combinatie van drugsoverlast en raamprostitutie criminaliteit uit andere delen van de stad aantrekt. Wel drongen insprekers uit de buurt er bij burgemeester Havermans op aan om de buitenwereld nog eens goed uit te leggen dat de aanwijzing van de buurt tot noodgebied een strikt juridisch wapen is om meer bevoegdheden voor de politie te verkrijgen, en dat de aanwijzing niet impliceert dat de Stationsbuurt ook daadwerkelijk een noodgebied is. De voltallige gemeenteraad bespreekt het plan eind deze maand.