Inspectie vraagt geld voor ouderparticipatie

ROTTERDAM, 1 NOV. De onderwijsinspectie vindt dat staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) de landelijke ouderorganisaties meer geld moet geven om ouders bij te scholen. Alleen dan heeft haar streven om de betrokkenheid van ouders op de basisschool te vergroten kans van slagen.

Dat schrijft de inspectie in het conceptrapport 'Ouders in het Basisonderwijs'. Na overleg met de vier landelijke ouderorganisaties zal het rapport in december worden aangeboden aan Netelenbos.

De inspectie sluit zich met deze conclusie aan bij een al jaren levend verlangen in de Tweede Kamer om de betrokkenheid van ouders bij het basis- en voortgezet onderwijs te vergroten. Voor volgend jaar heeft Onderwijs ruim 1,8 miljoen gulden begroot voor subsidies aan de ouderorganisaties. Gisteren hebben de coalitiepartijen een gezamenlijk amendement ingediend om die subsidie te verhogen met 1 miljoen gulden. CDA-Kamerlid W. van de Camp diende eerder een amendement in om de uitgaven te verhogen met 1,9 miljoen gulden. Vorig jaar beloofde Netelenbos te onderzoeken hoe de dialoog tussen scholen en ouders over de kwaliteit van het basisonderwijs kan worden bevorderd. Het onderzoek van de inspectie is een gevolg van die belofte.

De inspectie schrijft in het rapport dat ouders te weinig informatie krijgen om goed te kunnen participeren op school. Er zou meer geld moeten komen voor informatievoorziening en bijscholingscursussen voor ouders die zich op school willen inzetten. Op elke school moet de ouderraad een eigen budget krijgen waarmee dat kan worden betaald, aldus het rapport.

De inspectie stelt ook voor contracten tussen ouders en school op te stellen, waarin staat wat zij van elkaar verwachten. Een klachtenregeling moet arbitrage bij conflicten en hardnekkige meningsverschillen tussen ouders en school mogelijk maken.

Vóór de zomer maakte Netelenbos bekend dat scholen vanaf 1 augustus 1997 een schoolgids moeten hebben, een soort consumentengids waarmee ouders de kwaliteit van de school kunnen beoordelen. In de gids moeten onder meer scores van CITO-toetsen en het percentage zittenblijvers zijn opgenomen. Ook wil Netelenbos met een algemene onderwijsgids ouders informeren over hun rechten en plichten op school.