Onze arme rijke taal

Het is lovenswaardig dat de Kamerleden Koekkoek en Van Middelkoop onze taal wensen te beschermen door een formulering in de grondwet te laten opnemen. Of dit in de praktijk iets zal uithalen is de vraag. Zeker een zo weinig concrete zinsnede als de voorgestelde zal weinig effect hebben. Ook gaat het plan gelukkig weinig kosten, maar op de spraakmakende gemeente maakt de inhoud van de grondwet nauwelijks indruk. Als onze regering iets tastbaars voor onze moedertaal wenst te doen, kan zij niet volstaan met enig vaag verbaal vertoon. Zij zou geld beschikbaar kunnen stellen voor de aanschaf van het Woordenboek der Nederlandsche Taal op CD-ROM. Als universiteiten, scholen bibliotheken, ministeries, nationale, provinciale en gemeentelijke overheidsorganen, journalisten en schrijvers hiertoe worden aangemoedigd door een kostendekkende subsidie, is er zowel een bijdrage geleverd aan het beschermen van onze taal als aan het ontwikkelen en in stand houden van waardevol cultuurgoed. Toen ik het artikel van Ewoud Sanders las over de presentatie van genoemde CD-ROM (W&O, 28 sept.), ben ik geschrokken van het geringe aantal intekenaars. Ik vind het ronduit beschamend dat mijn naam prijkt te midden van slechts 200 belangstellenden. Er moeten toch minstens 20.000 gegadigden zijn te vinden in een veld van 20 miljoen sprekers! Zegge en schrijve één promille! Ik zit niet te wachten op fraaie bewoordingen in de grondwet. Daden zijn mij liever!

    • Wim de Haan