Kamer: houd Ziektewet langer in stand

DEN HAAG, 25 OKT. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de Ziektewet later afschaffen dan het kabinet. Dit hebben woordvoerders van PvdA, D66, CDA en GroenLinks verklaard. De VVD en staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) houden wel vast aan de afschaffing per 1 januari 1996. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt de tijdspanne tussen aanname van de wetsvoorstellen van het kabinet (op zijn vroegst eind november) en invoering van de wet te kort.

De kabinetsplannen houden in dat werkgevers verplicht worden bij ziekte van hun personeel gedurende 52 weken 70 procent van het loon doorbetalen. Op dit moment is dat 2 of 6 weken, afhankelijk van de grootte van de betreffende onderneming. Ze kunnen dan geen beroep meer doen op een collectieve Ziektewetverzekering. Werkgevers kunnen zich tegen het risico van ziekte van hun werknemers wel verzekeren bij particuliere verzekeraars.

D66-Kamerlid A. Schimmel en PvdA-Kamerlid K. Adelmund willen uitstel zodat met name kleinere bedrijven gelegenheid krijgen om zich goed te verzekeren. VVD-Kamerlid H. van Hoof vindt dat niet nodig. “De kabinetsplannen zijn al lang bekend”, zegt hij, “want ze zijn vastgelegd in het regeerakkoord. Het bedrijfsleven en de verzekeraars zijn er klaar voor.”

Volgens PvdA-Kamerlid K. Adelmund is over de Ziektewet geen grote controverse te verwachten. “Ook wij zitten vast aan het regeerakkoord”, zegt de vice-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer desgevraagd. Maar ze ziet mogelijkheden om de wens tot uitstel van de privatisering bij een meerderheid van de Kamer te verenigen met de wens van staatssecretaris Linschoten om zijn wetsvoorstellen nog dit jaar door de Kamer te loodsen. “We kunnen de wetsvoorstellen aannemen, maar ze per algemene maatregel van bestuur later laten ingaan”, aldus Adelmund.

Adelmund is ook voorstander van het halveren van de periode waarin de werkgevers zelf moeten opdraaien voor de kosten van zieke werknemers. Zij wil de werkgevers slechts verplichten tot het doorbetalen van loon gedurende 26 in plaats van 52 weken. Ook het CDA, werkgevers en werknemers kunnen zich daarin vinden. D66 en VVD zijn tegen. De werkgevers schreven op 18 oktober in een brief aan de vaste Kamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid dat zij zich “in beginsel kunnen vinden in een verdere uitbreiding van de huidige loondoorbetalingsplicht van zes respectievelijk twee weken”. Maar het kabinetsvoorstel om de werkgever gedurende 52 weken te verplichten het loon door te betalen gaat de werkgevers “te ver”. De Sociaal-Economische Raad heeft eerder unaniem gepleit voor een doorbetalingsverplichting van een half jaar.