Privatisering

Door het parlement wordt thans aandacht geschonken aan de voorwaarden welke aan de te privatiseren Nederlandse Spoorwegen moeten worden gesteld. In dit verband moge de in mei jl. door NS op de drukke Gooilijn ingevoerde dienstregeling een waarschuwing vormen. Deze nieuwe dienstregeling heeft voor veel reizigers een verlaging van het niveau van de voorzieningen en een onaanvaardbare verlenging van de reistijd veroorzaakt. Voorts is het gebruik maken van het Gooise P+R station Bussum-Zuid in de nieuwe situatie onaantrekkelijk geworden.

Vele over het vorenstaande ingediende klachten hebben de NS tot dusverre niet op andere gedachten kunnen brengen. Dit spoort niet met hetgeen de NS in een recent door haar geplaatste advertentie met betrekking tot de privatisering onder meer opmerkt: 'Als eigen baas krijgen we straks de ruimte om beter in te spelen op de wensen van onze klanten' en 'In feite bent u straks onze baas'.

Bevordering van het openbaar vervoer is in het algemeen belang. Daarom dient er voor te worden zorggedragen dat de NS als geprivatiseerd bedrijf, uit commercieel oogpunt wellicht minder interessante taken, zoals bijvoorbeeld het vervoer in stedelijke agglomeraties, op adequate wijze zal vervullen. De overheid zal derhalve aan de te privatiseren NS stringente eisen omtrent het niveau van de straks te leveren diensten dienen te stellen.

    • R.A. Bothof