Meer inspraak voor personeel van kleinbedrijf

DEN HAAG, 21 OKT. Ondernemingsraden van kleine bedrijven krijgen meer te zeggen over arbeidstijden als de cao daarover niets vermeldt.

Dit is een van de voorstellen waarmee minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) deWet op de Ondernemingsraden wil uitbreiden. Het kabinet is gisteren met zijn voorstellen akkoord gegaan. Ondernemingen met minder dan 35 werknemers kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen die met de werkgever afspraken kan maken over de arbeidstijden. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer.

Melkert wil ook wat doen aan de positie van uitzendkrachten. Werknemers die langere tijd elders worden gedetacheerd, krijgen kiesrecht voor de ondernemingsraad. Zowel bij de uitlenende werkgever, zoals het uitzendbureau, als bij het bedrijf waar ze werken. Nu is dit nog niet het geval. Met het voorstel wil het kabinet de medezeggenschap bevorderen van de steeds groter wordende groep gedetacheerde werknemers. Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt uitgebreid. Doel daarvan is de werknemers meer te betrekken bij beslissingen van hun werkgever. Leden van de ondernemingsraad krijgen meer ruimte voor eigen invulling van hun medezeggenschap. De raad zal onder meer advies moeten worden gevraagd over technologische vernieuwing en de invoering van milieumaatregelen.

Het aantal bedrijfszaken waar de ondernemingsraad mee in moet stemmen, wordt uitgebreid met onder andere privacyreglementen en onkostenregelingen. Dat betekent dat bijvoorbeeld controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers alleen gebeurt met toestemming van de ondernemingsraad.

Ook stelt het kabinet een regeling voor waardoor de ondernemingsraad de werknemers beter kan raadplegen. De kern van dat voorstel is dat een onderneming flexibele faciliteiten beschikbaar moet stellen die nodig zijn om bij de achterban te rade te gaan.