Bolkestein pleit voor afschaffing ziekenfonds in 20 jaar

DEN HAAG, 21 OKT. VVD-leider Bolkestein wil de ziekenfondsverzekering binnen twintig jaar afschaffen. In plaats van “een fonds voor arme mensen” wil hij iedereen die een particuliere ziektekostenpremie niet volledig kan betalen fiscaal compenseren, naar analogie van de individuele huursubsidie.

Dit zei hij gisteren in een toespraak op een bijeenkomst van het farmaceutisch concern MSD Nederland BV, waarvan Bolkestein commissaris is. Volgens Bolkestein zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als volksverzekering tegen onverzekerbare risico's voor de langdurige zorg blijven bestaan.

Wel vindt hij dat het huidige pakket verder kan worden beperkt. Zo horen naar zijn mening kortdurende thuiszorg en ambulante hulpverlening voor de geestelijke gezondheid niet thuis in de AWBZ.

Uit solidariteitsoverwegingen wil Bolkestein de premie AWBZ afhankelijk houden van de hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe meer premie dient te worden betaald. Op dit moment is dat ook al het geval. De premie AWBZ maakt deel uit van de eerste schijf van de inkomstenbelasting.

Per 1 januari 1996 worden voor ruim 7,5 miljard gulden verstrekkingen uit de AWBZ overgeheveld naar het tweede compartiment van het stelsel, de verplichte verzekering tegen ziektekosten. Voor tweederde van de Nederlanders is dat het ziekenfonds. Bolkestein onderscheidt in navolging van het kabinet nog een derde compartiment: de vrijwillige aanvullende verzekeringen.

De voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer vraagt zich af “of we een ziekenfonds alleen voor de minder bedeelden in stand moeten houden”.

Pag.3: Er dreigt tweedeling in zorg'

Dit betekent volgens Bolkestein dat de premie nooit kostendekkend kan worden vastgesteld en dat de overheid de tekorten zal moeten aanzuiveren. “Het ziekenfonds dreigt daardoor een armenfonds te worden”, aldus de VVD-leider gisteren. “Dan doet de tweedeling in de zorg zijn intrede en dat is iets dat ik niet zou willen.”Bolkestein wil noch een vorm van National Health, zoals in het Verenigd Koninkrijk, noch een fonds voor armen en bejaarden, zoals in de Verenigde Staten. “Laat iedereen een particuliere verzekering tegen een verplicht omschreven pakket voor de cure-sector afsluiten”, zei Bolkestein.

Met “cure-sector” bedoelt hij verstrekkingen die nu onder het ziekenfonds, de ambtenaren- en de particuliere verzekering tegen ziektekosten vallen. Dit ter onderscheiding van de door de AWBZ gefinancierde langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg), die Bolkestein aanduidt met de term “care”.Als het ziekenfonds verdwijnt kunnen volgens Bolkestein “kostendekkende premies worden geheven en zal tussen verzekeraars de nodige concurrentie ontstaan”. Mensen die de premie voor de particuliere verzekering niet kunnen betalen moeten volgens de VVD-leider “fiscaal worden gecompenseerd”. Bolkestein: “De belastingdienst controleert het inkomen en beoordeelt of men in aanmerking komt voor een individuele tegemoetkoming premie zorg, naar analogie van de individuele huursubsidie.” Verzekeraars kunnen dan volgens Bolkestein aantrekkelijk samengestelde pakketten aanbieden, waarin de inmiddels geprivatiseerde ziektewet, de WAO en de verzekering tegen ziektekosten een gezamenlijke plaats krijgen.