Scherpe kritiek op Verzekeringskamer

DEN HAAG, 16 OKT. Het toezicht van de Verzekeringskamer bij het faillissement van verzekeringsmaatschappij Vie d'Or is niet “adequaat” geweest. “De Verzekeringskamer heeft het toezichtsinstrumentarium niet ten volle benut” en heeft passief gehandeld toen de financiële problemen bij Vie d'Or zich manifesteerden.

Dat concludeert een parlementaire onderzoekscommissie onder voorzitterschap van het Tweede- Kamerlid Ybema (D66). De commissie heeft het rapport 'Verzekerd van toezicht' vanmorgen aangeboden aan Tweede-Kamervoorzitter Deetman.

In 1993 ging verzekeringsmaatschappij Vie d'Or failliet ten gevolge van “mismanagement”, zoals de curator concludeerde. De 13.000 polishouders leden een verlies van in totaal 150 à 180 miljoen gulden.

De Tweede Kamer wilde dat de Algemene Rekenkamer een onderzoek zou instellen naar het toezicht van de Verzekeringskamer op Vie d'Or. Dit onderzoek kwam niet van de grond omdat de Verzekeringskamer, daarin gesteund door het ministerie van financiën, geen inzicht wilde geven in vertrouwelijke dossiers. Om de impasse te doorbreken werd in februari de 'Tijdelijke commissie toezicht Verzekeringskamer' geïnstalleerd. “Met dit rapport is - conform de wens van de Tweede Kamer - de onderste steen boven”, aldus commissievoorzitter Ybema vanmorgen tijdens de persconferentie.

De Verzekeringskamer is er niet in geslaagd de deconfiture te voorkomen, zo constateert de commissie, maar dit kan de toezichthouder niet in de eerste plaats worden verweten. Ybema: “Immers, de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ligt bij de directie.” Maar toen de financiële problemen zich manifesteerden, heeft de Verzekeringskamer niet adequaat ingegrepen. De toezichthouder had strengere eisen moeten stellen ten aanzien van de solvabiliteit (de mate waarin een onderneming aan toekomstige verplichtingen kan voldoen).

De Verzekeringskamer heeft ook te weinig activiteiten ondernomen om de verkoop van Vie d'Or te bevorderen; de polissen van de 13.000 gedupeerde cliënten zijn later overgenomen door levensverzekaar Levob.

Pag.11: Strengere eis had debâcle voorkomen

Ook had de Verzekeringskamer strengere eisen moeten stellen aan de directie en bestuurders van Vie d'Or en had in 1992 een bewindvoerder bij Vie d'Or moeten worden benoemd. “Krachtig ingrijpen door de Verzekeringskamer had op dat moment juist het vertrouwen kunnen bevorderen dat de problemen uiteindelijk effectief zouden worden aangepakt”, aldus de commissie in haar rapport.

De Verzekeringskamer wijst deze laatste conclusie van de hand. De aanstelling van een bewindvoerder vormt een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming, zei de Verzekeringskamer vanmorgen in een reactie. Achteraf oordelend kan de Verzekeringskamer de conclusies van de commissie “globaal delen. Als echter het beleid van de Verzekeringskamer wordt afgezet tegen de toenmalige beschikbare kennis en inzichten komt de Verzekerringskamer tot een genuanceerder oordeel”. De Verzekeringskamer erkent dat er door aanscherping van het toezichtsbeleid een “nog effectiever toezicht mogelijk is. Gezien de toenemende dynamiek van de verzekeringsmarkt is dat ook noodzakelijk”.

De commissie-Ybema vindt dat het toezicht van de minister van financiën op de Verzekeringskamer moet worden uitgebreid. De minister moet over meer informatie kunnen beschikken en daaroor in staat zijn om snel en adequaat te kunnen reageren. Minister Zalm heeft al aangekondigd dat hij met een aanscherping van het toezicht op de financiële toezichthouders (De Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank en de Stichting toezicht effectenverkeer).

De commissie pleit voor een garantieregeling voor gedupeerde polishouders.

De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 hebben positief gereageerd op het rapport van de commissie-Ybema. “De bevoegdheden van de minister van financiën moet zo snel mogelijk worden uitgebreid”, meent D66. Het toezicht richt zich volgens de PvdA op dit moment teveel op de dochtermaatschappijen, het toezicht op de holding is “onvoldoende”. De PvdA wil de positie van consumenten versterken.