Linkse heren

De opvoering voor drie linkse heren, De Beus, Kalma en Scheffer (NRC Handelsblad, 30 september) is inmiddels door een aantal auteurs gerecenseerd. Deze auteurs beperkten zich tot de inhoudelijke kant van het artikel waaruit bleek dat de haalbaarheid van de plannen rond het nulpunt werd geschat.

Opmerkelijk was dat de recensenten met geen woord repten over de grenzeloos naïeve arrogantie waarmee het drietal zijn gedachten formuleerde. De zinsnede 'een mea culpa moet worden vermeden', vormt een treffend voorbeeld van de geestelijke gesteldheid van de heren. Hoewel er naar mijn mening weinigen zitten te wachten op een ,ik ben schuldig' van deze verstokte idealisten lijkt enige bescheidenheid van hun kant toch geboden.

Deze politieke 'denkers / publicisten' zijn immers in niet geringe mate medeverantwoordelijk voor de onstporingen die zijn ontstaan door het halsstarrige en consequent vasthouden aan hun idealen. In hun artikel worden die idealen nog eens op een rij gezet waardoor het des te duidelijker wordt hoezeer de veranderingen in de samenleving aan de heren zijn voorbij gegaan.

Het maakt bovendien geen intellectuele indruk dat Bolkestein in het stuk wordt opgevoerd. Als ,denkers' moeten zij toch weten dat een figuur als Bolkestein bij toeval aanwezig was toen in ons land en daarbuiten indrukwekkende veranderingen plaatsgrepen in het politieke gebeuren. Evenals er na de laatste wereldoorlog bij toeval een Drees aanwezig was om toen het op gang gekomen socialiseringsproces te gaan leiden.

Over vijftig jaar zal de ontwikkeling er wederom toe hebben geleid dat er bij toeval een man/vrouw aanwezig is die de veranderde kar moet gaan trekken. De vraag is of er dan nog sociaal- en christen-democraten of liberalen zullen bestaan.

    • H.G. Pellikaan