Sociale partners eensgezind; Banengroei voorop bij Najaarsoverleg

DEN HAAG, 11 OKT. Werkgevers en werknemers zijn eensgezind in hun aanpak van de werkloosheid en het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1996.

In een gezamenlijke verklaring, vooruitlopend op het Najaarsoverleg met het kabinet volgende week maandag, maken de sociale partners zich onder meer sterk voor een “verantwoorde loonkostenontwikkeling”, die rekening houdt met de rendements- en concurrentiepositie van bedrijfstakken en ondernemingen. Verder pleiten ze voor creatie van lagere loonschalen en aanloopschalen in CAO's en voor evenredige inschakeling van allochtonen in het arbeidsproces.

Deze verklaring biedt volgens minister Melkert (sociale zaken en werkgelenheid) uitzicht op “een doorbraak in de arbeidsvoorwaarden gericht op werkgelegenheid voor lager opgeleiden”, in het bijzonder door middel van benutting van laagste loonschalen vanaf het minimumloon.

Volgens werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van de Arbeid, is de afgelopen jaren via CAO-afspraken “een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van laaggekwalificeerden en andere mensen die tot de onderkant van de arbeidsmarkt zijn te rekenen”.

Met een stortvloed aan cijfers onderstrepen de sociale partners hun goede intenties op dit punt. Zo is het aantal afspraken over invoering van lagere loonschalen en aanloopschalen volgens de vanmiddag uitgegeven verklaring “spectaculair gestegen”. Werden in de twee jaar geleden afgesloten CAO's nog voor slechts 6 procent van de werknemers dergelijke afspraken gemaakt, in 1995 is dat percentage 68. Ook Melkert constateert, op grond van cijfers van zijn eigen ministerie, dat sprake is van een duidelijk opgaande lijn in het aantal afspraken in CAO's over laagste loonschalen.

Het aantal scholings- en werkgelegenheidsafspraken in CAO's is de afgelopen jaren eveneens sterk gestegen. Driekwart van de werknemers valt inmiddels onder een scholingsregeling. Verder zijn vorig jaar 156 afspraken ter bevordering van de werkgelegenheid gemaakt, veelal toegespitst op categorieën werknemers die tot de onderkant van de arbeidsmarkt worden gerekend. Ook is voortgang geboekt met afspraken over deeltijdarbeid.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord gedreigd CAO's niet langer algemeen verbindend te verklaren voor een hele bedrijfstak als de ruimte tussen het wettelijk minimumloon en de laagste CAO-schalen onvoldoende wordt benut. Volgens de sociale partners is het afgelopen CAO-jaar flink gewerkt aan het opvullen van dit gat.