DNB roomt geldmarkt af

AMSTERDAM, 11 OKT. Doordat DNB vorige week woensdag de speciale beleningen verlaagde van ruim 5 miljard tot 506 miljoen gulden, hebben de banken nadien een flink beroep moeten doen op de contingentsregeling. De besparingen op het contingent namen af waardoor de geldmarkt, die als ruim kon worden getypeerd, krapper werd. De besparingen (het verschil tussen het percentage van de verstreken tijd en het percentage van het verbruikte contingent), nam op 3 oktober een hoogste stand aan van 4,9 procent en daalde tot 3,8 procent afgelopen maandag. Dit leidde ertoe dat de daggeldrente die was gedaald tot 3,56 procent weer opveerde tot 3,88 procent. Dit is 7 basispunten boven het tarief van een week eerder. Mede onder invloed van de geldmarktonrust in Frankrijk liepen de termijntarieven in ons land op, zij het in een rustiger tempo op van 2 basispunten voor het eenmaandsgeld tot 4 basispunten voor het twaalfmaands tarief. De verkrapping van de geldmarkt neemt niet weg dat met een nog resterende termijn van 10 dagen in deze drie maanden durende contingentsperiode, de geldmarkt aan de ruime kant blijft.

Verder maakte de geldmarkt een rustige week door. Aan de kasreserverekeningen en de bankcertificaten veranderde niets, terwijl de post bankbiljetten in omloop slechts voor 27 miljoen gulden toenam. Op grond van reguliere betalingsverplichtingen vloeide per saldo een bedrag van 2.062 miljoen gulden uit de schatkist. De verkrapping van de geldmarkt uit hoofde van de 4,6 miljard gulden lagere speciale beleningen werd hierdoor ten dele gecompenseerd zodat de banken op de verslagdatum uiteindelijk voor 2,6 miljard gulden meer bij DNB in het krijt stonden dan een week daarvoor. De overige mutaties op de weekstaat, waarvan de gezamenlijke invloed verwaarloosbaar is, werden gedomineerd door wisselkoersbewegingen die de vorderingen in buitenlandse geldsoorten deden verminderen. Met name de verzwakking van de dollar en de Europese munten ten opzichte van de gulden waren hier debet aan.

Vandaag heeft DNB een nieuwe speciale belening van 5.176 miljoen gulden voor 7 dagen aan het bankwezen toegewezen tegen een onveranderd tarief van 3,8 procent. Deze overtreft de op de weekstaat vermelde lening met ruim 4,5 miljard gulden. In het licht van de 6,3 miljard gulden hogere karsreserve die per vandaag voor de rest van de contingentsperiode zal gelden, betekent dit dat de verkrapping uit hoofde van het geldmarktbeleid aanhoudt. Ondanks het feit dat de Bundesbank vanmorgen het repotarief verder met 2 basispunten heeft verlaagd tot 4,03 procent, lijkt de mogelijkheid van een renteverlaging hier, mede in verband met de lichte verzwakking van de gulden ten opzichte van de D-mark, voorshands van de baan.

Bron: Economisch Bureau ING Groep