Concurrentie moet kunnen; Onderhandelen over vrijgeven telefoontarieven

GENÈVE, 7 OKT. Bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève hebben onderhandelaars de laatste ronde ingeluid van besprekingen die moeten leiden tot het wereldwijd vrijgeven van de telefoontarieven.

De deelnemers aan deze onderhandelingen willen komen tot een overeenkomst op grond waarvan de lokale en internationale telecommunicatiemarkt zal openstaan voor concurrentie door derden.

Uit meer dan 70 landen zijn topfunctionarissen aanwezig bij de WTO om de besprekingen bij te wonen en om daaraan politieke steun te verlenen.

De onderhandelingen om de telecommunicatie-industrie te liberaliseren, begonnen in mei vorig jaar en ze zijn nu in de kritieke fase gekomen dat ze moeten worden afgerond. De onderhandelaars hebben nog tot april volgend jaar de tijd om tot overeenstemming te komen. Als zij slagen, zal dat leiden tot lagere prijzen en een betere service, zeggen zij.

De onderhandelaar namens de Europese Unie, Karl Falkenberg, verklaarde dat de deelnemende landen hun standpunten hebben uitgewisseld. “Dat bood een inzicht in hun denkbeelden over deze kwestie”, aldus Falkenberg.

In totaal doen er 43 landen mee aan deze besprekingen, en andere kunnen zich hier later nog bij aansluiten. Samen beheersen deze landen circa 90 procent van de totale telecommunicatiemarkt. Nog eens dertig andere landen hebben waarnemers naar Genève gestuurd. Tot nu toe hebben negen landen en de vijftien landen van de Europese Unie voorstellen ingediend om de markt open te breken.

De markt voor telecommunicatie is wereldwijd 513 miljard dollar groot en ze groeit snel. In de meeste landen is de telecommunicatie in handen van een monopolist, en dikwijls het eigendom van de nationale overheid. Dat leidt per land vaak tot gezonde winsten, maar de klanten worden opgezadeld met hoge tarieven en een dienstverlening die nogal eens te wensen overlaat.

De telecommunicatie-industrie wordt allengs internationaler, waardoor nationale grenzen hun belang verliezen. In vele landen leeft de overtuiging dat nu de tijd gekomen is om wereldwijd regels te stellen, waardoor de telecommunicatie efficiënter kan worden gerund.

“Deze onderhandelingen zijn erop gericht een politiek draagvlak te scheppen dat het mogelijk maakt ten volle te profiteren van de kansen die de technologie biedt”, aldus Renato Ruggiero, directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie eerder deze week.

Een wereldwijde overeenkomst zal landen ertoe verplichten hun beschermde markten open te stellen voor telecombedrijven van elders. Zij zullen er dan ook voor moeten zorgen dat gemakkelijk een verbinding kan worden gemaakt met het eigen, nationale telefoonnet en dat monopolisten geen misbruik maken van hun positie.

Ruggiero: “Ik steun al diegenen in de industrie en in de regeringen die hopen dat deze onderhandelingen nu een flinke stap verder komen.”

Volgens Ruggiero zal ontwikkelingslanden worden toegestaan meer tijd te nemen om hun markten te openen.