Verzekeraars: Alternatieve WAO/Ziektewet

DEN HAAG, 6 OKT. De verzekeraars hebben een alternatief opgesteld voor de plannen van het kabinet met de Ziektewet en de WAO. Zij willen de Ziektewet en de verzekeringen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid voor de eerste vier jaar privatiseren.

Daarna moet de gemeenschap de financiële risico's voor het grootste deel overnemen. Het Verbond van Verzekeraars maakte het alternatief gisteren bekend.

Het kabinet Kok wil de Ziektewet per 1 januari privatiseren en op 1 januari 1997 marktwerking introduceren in de WAO. Het Verbond van Verzekeraars, waarbij vrijwel alle verzekeraars zijn aangesloten, vindt met name de kabinetsvoorstellen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid “ondeugdelijk”. Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt het wetsvoorstel tot privatisering van de Ziektewet, maar is met de sociale partners van mening dat de overheid “zo snel mogelijk een werkbare, geïntegreerde visie voor de langere termijn moet ontwikkelen”. Werkgevers en werknemers hebben eerder in de Sociaal-Economische Raad (SER) voor een bredere visie gepleit. De SER koos daarbij unaniem voor het handhaven en verlengen van de huidige Ziektewet, in afwachting van een totale regeling voor het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook de Raad van State heeft bezwaren tegen afschaffing van de Ziektewet per 1 januari aanstaande.

De verzekeraars zijn van mening dat een integrale aanpak gedurende de eerste drie tot vier jaar nadat iemand ziek of arbeidsongeschikt is geraakt, de beste mogelijkheid biedt tot reïntegratie en daarmee tot terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het model dat de verzekeraars nu voorstellen als alternatief voor de kabinetsplannen bestaat uit drie hoofdonderdelen. Bij ziekte van een werknemer dient de werkgever gedurende een periode van 52 weken loon door te betalen. Na deze ziekteperiode van 52 weken bepleiten de verzekeraars een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het integrale risico van arbeidsongeschiktheid voor een periode van drie uitkeringsjaren. Is de betreffende werknemer na in totaal vier jaar nog niet beter dan geldt voor hem of haar een gemengde arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze bestaat uit enerzijds een publieke basisvoorziening zoals de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en anderzijds uit een geleidelijk te privatiseren boven-minimale WAO, al dan niet op basis van wettelijke polisvoorwaarden.