Grootverbruiker stroom betaalt ook eco-tax

DEN HAAG, 6 OKT. Grootverbruikers van elektriciteit moeten een milieuheffing gaan betalen over de eerste 50.000 kWh. Dit zijn de regeringspartijen PvdA, VVD en D66 gisteren overeengekomen. Bij een stroomprijs van 3 cent per kWh komt dit neer op maximaal 1475 gulden per jaar.

De extra inkomsten van naar schatting 83 miljoen gulden die deze energieheffing oplevert, worden teruggesluisd naar het bedrijfsleven door verhoging van de zelfstandigenaftrek en verlaging van de vennootschapsbelasting. Ondernemingen die met de overheid een convenant hebben gesloten over energiebesparing kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden gevrijwaard van de milieuheffing op elektriciteit. De milieuheffing, die op termijn 2,1 miljard gulden per jaar moet opleveren, gaat in per 1 januari.

De PvdA wil gezinnen met een laag inkomen vrijwaren van de koopkrachtgevolgen van de milieuheffing, door verhoging van de kinderbijslag. Volgens Tweede Kamerlid F. Crone van de PvdA verhoogt het kabinet de kinderbijslag al met 25 gulden per kind. “Ik heb echter uitgerekend dat er nog iets bijmoet om de inkomensgevolgen van de milieuheffing te compenseren.” Volgens VVD-Kamerlid J. Remkes moeten de opbrengsten van de energieheffing worden teruggesluisd naar burgers en bedrijven via lastenverlichting. “Verhoging van de kinderbijslag is geen lastenverlichting”, aldus Remkes. “Wij houden de PvdA wat dat betreft aan het regeerakkoord”. Crone ziet geen problemen voor de terugsluisoperatie via de kinderbijslag: “De eco-tax komt binnen bij het ministerie van financiën en de kinderbijslag gaat er bij datzelfde ministerie uit. Die geldstromen zijn makkelijk op elkaar af te stemmen.”

Op de vraag of met de milieuheffing voor grootverbruikers de deur naar verdere verhogingen niet wordt opengezet, antwoordt Remkes: “Grootverbruikers vallen om administratieve redenen ook onder de energieheffing op gasverbruik. Is het dan redelijk om bij het elektriciteitsverbruik een andere weg te volgen? Bovendien krijgt het midden- en kleinbedrijf wel met de energieheffing te maken. Door nu ook de grootverbruikers een beetje aan te slaan, neem je het verzet bij het midden- en kleinbedrijf weg.” Remkes onderstreept dat het bij de heffing op elektriciteitsverbruik om kleine bedragen gaat en dat ondernemingen met een convenant er onderuit kunnen.

De grootverbruikers zelf zien de heffing als “de eerste stap op de weg naar ecologisering van het belastingsysteem”. “In geld uitgedrukt heeft de heffing voor grootverbruikers weinig consequenties”, zegt een woordvoerder van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). “De 1475 gulden die wij volgend jaar moeten gaan betalen, bijt ons niet. Bovendien hebben we daarvoor met de verlaging van de vennootschapsbelasting een compensatie. Wij hebben echter bezwaar tegen het principe van belastingheffing op ecologische gronden, wanneer dit niet in internationaal verband gebeurt.”

Energiekosten vertegenwoordigen een-derde van de totale produktiekosten van chemische produkten. Verhoging van de energieprijzen zet de concurrentiepositie van deze bedrijven onder druk, zo vindt de VNCI. Volgens voorzitter E. de Wit van het Samenwerkingsverband Industrieële Grootafnemers van Energie (SIGE) liggen de leden van zijn belangengroep “niet wakker van een bedragje van 1475 gulden”. Hij waarschuwt echter dat de grootverbruikers “in het geweer zullen komen” als de overheid het energieverbruik substantieel gaat belasten. “Dan wordt de internationale concurrentiepositie van de grote gebruikers aangetast”.