Glastuinbouw heeft 200 mln nodig voor forse saneringen

DEN HAAG, 6 OKT. De glastuinbouw heeft op korte termijn 200 miljoen gulden nodig om een begin te maken aan een forse sanering binnen de eigen gelederen. Voor de langere termijn is een speciale wet nodig, op grond waarvan verouderde en kwakkelende bedrijven desnoods kunnen worden gedwongen te sluiten. De sluiting van bedrijven die het aan elk perspectief ontbreekt, moet 'sociaal verantwoord' geschieden.

Dit stelt een initiatiefgroep uit het tuinbouwbedrijfsleven, die in juni werd gevormd nadat de sector minister Van Aartsen (landbouw, milieubeheer en visserij) had toegezegd zelf met een herstructureringsplan voor de glastuinbouw te komen. De groep is gevormd door de federatie van land- en tuinbouwverenigingen (LTO Nederland). Uitgangspunt is dat de tuinbouw ook in het jaar 2010 nog van betekenis is.

Op dit ogenblik is de tuinbouw nog van groot economisch belang, maar dreigt snel terrein te verliezen. De glastuinbouw vindt plaats op een areaal van 10.000 hectare, de produktiviteit bedraagt 700.000 gulden per hectare. In de 14.000 betrokken bedrijven is in totaal vijftien miljard gulden geïnvesteerd. Het exportaandeel bedraagt 75 procent, ter waarde van acht miljard gulden per jaar. De sector biedt in directe zin aan 50.000 mensen werk, indirect - met veilingen, handel, transport, toelevering en dienstverlening - aan tweemaal zoveel. In totaal wordt zestien miljard gulden per jaar omgezet.

Er vinden echter nationaal, Europees en mondiaal grote en snelle veranderingen plaats en er ontstaan nieuwe handelsverhoudingen. De concurrentiekracht neemt in hoog tempo af, waardoor hier produktie- en bedrijfsstructuren verzwakken. Omdat forse sanering nu toch nodig is, kunnen in samenwerking met de overheid meteen andere dingen worden gerealiseerd, stelt de groep. Daarbij valt te denken aan het ruimte scheppen voor woningbouw, infrastructuur, bedrijfsterreinen, natuur, landschap en recreatie.

Die sanering moet echter wel plaatsvinden binnen een wettelijk kader, zodat bedrijven kunnen worden gedwongen tot bijvoorbeeld verkaveling, maar tuinders anderzijds ook een beroep kunnen doen op een ontwikkelingsfonds. De totale herstructurering zou binnen vijftien jaar haar beslag moeten krijgen, waarbij steeds vijfjarenplannen worden uitgewerkt. Er zou binnen enkele maanden al mee moeten worden begonnen.