Evolutie (3)

Sinds enige tijd worden in de 'warfare of science and theology' (White), die door velen, ook theologen, met reden als beëindigd wordt beschouwd, ook in ons land weer veldslagen geleverd, en wel terzake van de evolutietheorie en de rol daarvan in het middelbaar onderwijs. Terecht vroeg Piet Borst (W&O 6 april '95) zich bij het signaleren hiervan af, waarom deze theorie wel op de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Katholieke Universiteit te Nijmegen geëxamineerd mag worden en op een overeenkomstige middelbare school niet. En meer principieel: 'Waarom kunnen natuurwetenschappelijke kennis en goddelijke openbaring anno 1995 niet in pais en vree naast elkaar bestaan?' Een juiste vraag, gezien het feit, dat (minstens sinds Karl Barth) de grotere theologische ontwerpen van deze eeuw nagenoeg alle uitgaan van de gedachte, dat Genesis een eigensoortige en literaire (en daarom theologisch veelzeggende en relevante) beschrijving geeft van de schepping, die met geheel andere ogen gelezen moet worden dan de natuurwetenschappelijke. Indien natuurwetenschap strikt zakelijk wordt gehanteerd en geen ethische of natuurfilosofische conclusies afleidt uit de wetenschappelijke resultaten (hetgeen nogal eens het geval is), dan is ook van de evolutieleer als wetenschappelijke theorie weinig te vrezen. Degene die zich opmaakt, een dergelijke evidente, hoewel zeker niet afgeronde, wetenschappelijke theorie te vuur en te zwaard te bestrijden, kan vrijwel zeker zijn van de zoveelse verloren veldslag, waar genoemde oorlog rijk aan is.

    • Dr. P. van Dijk
    • Prof. H.W. de Knijff