Conflict over financiering van klasse-assistent

DEN HAAG, 5 OKT. De regeringsfracties hebben een conflict over de financiering van honderd miljoen gulden extra voor klasse-assistenten in de laagste klassen van het basisonderwijs.

VVD en D66 willen de honderd miljoen gulden - tot grote woede van de PvdA - halen uit het budget van gesubsidieerde banen voor langdurig werklozen, de zogenoemde Melkert-banen. Dit bleek gisteren aan het eind van de algemene en financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. PvdA-fractieleider Wallage gaat het conflict bespreken met zijn collega's Wolffensperger (D66) en Bolkestein (VVD). Volgens Wallage is het VVD/D66-voorstel in strijd met het regeerakkoord. Het CDA zal het voorstel hoogstwaarschijnlijk steunen. Financieel woordvoerder Van der Ploeg (PvdA) noemde het plan van zijn coalitiegenoten tijdens het debat echter “onfatsoenlijk en schandelijk”.

Een meerderheid in de Kamer vindt dat er extra geld moet komen voor de laagste groepen van het basisonderwijs. De Kamer denkt aan het aanstellen van klasse-assistenten en op den duur verkleining van de klassen. Minister Zalm (financiën) deed de toezegging dat het kabinet bereid is de Melkert-banen niet alleen te bestemmen voor zorg, ouderenhulp, veiligheid en kinderopvang, maar ook voor schoolassistenten.

Wanneer de motie wordt aangenomen, is Zalm bereid in het kabinet te praten over het overhevelen van geld van de begroting van PvdA-minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) naar de onderwijsbegroting. Dat zou echter ten koste gaan van de werkgelegenheid. Van der Ploeg vindt het echter onverteerbaar dat er wordt beknibbeld op de Melkert-banen. Die zijn immers bedoeld voor langdurig werklozen met een geringe opleiding, die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Zij moeten aan de slag in het openbaar toezicht of de zorgsector. Volgens het regeerakkoord komen er deze kabinetsperiode 40.000 Melkert-banen.

De minister herhaalde dat een extra verlaging van het financieringstekort nodig is. Gebeurt dat niet dan daalt de staatsschuld onvoldoende en loopt Nederland gevaar zich niet te kwalificeren voor de Economische en Monetaire Unie. De VVD vindt dat vanaf 1997 alle financiële meevallers gerbuikt moeten worden voor een extra tekortreductie. De PvdA pleit voor een mix en wil het geld ook gebruiken voor extra lastenverlichting.

Staatssecretaris Vermeend (financiën) kondigde gisteren aan dat de Kamer volgend jaar een voorstel tegemoet kan zien om de fiscale rente-aftrek voor consumptieve leningen te beperken. Die maatregel is in het regeerakkoord aangekondigd. De PvdA wil er aan vasthouden, in tegenstelling tot de VVD. Vermeend staat positief tegenover een voorstel van D66 om bedrijven in regio's waar het economisch slecht gaat extra fiscale faciliteiten te verlenen. Een PvdA-verzoek voor de introductie van een nieuw fiscaal instrument, de werknemersaftrek, waarbij in de toekomst de lastenverlichting meer moet terecht komen bij de laagst betaalde banen, wil Vermeend “serieus” bekijken. Op verzoek van Hoogervorst wordt onderzocht of tweeverdieners met een relatief hoog inkomen uit het ziekenfonds kunnen worden geweerd.