Rente-optimisme op de geldmarkt

AMSTERDAM, 30 AUG. De Deutsche Bundesbank en - in mindere mate - De Nederlandsche Bank hebben met de verlaging van de officiële tarieven eind vorige week ruimte gecreëerd om het 'repo'tarief respectievelijk het tarief voor speciale beleningen verder omlaag te sturen. Gegeven de omstandigheden lijkt die ruimte ook te kunnen worden benut. Zowel in Duitsland als in Nederland vertoont de inflatie een dalende tendens en lijkt de economische groei wat af te zwakken. Speciaal voor Duitsland geldt dat de geldgroei ruim onder de ondergrens van de doelzone uitkomt.

Hedenochtend verlaagde de Bundesbank het 'repo'tarief met 9 basispunten tot 4,30 procent. Het is niet zeker of DNB morgen eveneens de beleningsrente zal verlagen. In de eerste plaats ligt die met een niveau van 3,90 procent nog steeds aanzienlijk onder het Duitse repotarief. Daarnaast noteert de D-mark weer boven de 1,12 gulden. Dit laat onverlet dat de komende maanden een voortgaande daling van de geldmarkttarieven waarschijnlijk is. Op de Nederlandse geldmarkt komt dit tot uiting in een vlakke rentestructuur. De afgelopen week daalden zowel de 1-maands als de 3-maands interbancaire rente met 5 basispunten tot 4,01 procent. De 6- en 12-maands interbancaire rentes daalden tot 4,03 respectievelijk 4,15 procent.

De daggeldrente, het kortste geldmarkttarief, daalde gedurende de verslagweek met 12 basispunten tot 3,88 procent. Naast de verlaging van de beleningsrente eind vorige week, lijken de ruime verhoudingen op de geldmarkt daaraan ten grondslag te liggen. Betalingen van het Rijk, waaronder salarisbetalingen, hebben geresulteerd in een afname van de post 's Rijks schatkist met 3.192 miljoen gulden. Tegenover deze geldmarktverruimende betalingen stelde DNB een 3.168 miljoen gulden hogere kasreserve en een 822 miljoen gulden lagere belening vast. Te zamen met wat kleinere mutaties leidde dit per saldo tot een stijging van de voorschotten in rekening-courant met 789 miljoen gulden. Omdat de voorschotten gedurende het grootste deel van de week echter beneden het gemiddelde toelaatbare beroep noteerden, nam de besparing op het contingentsverbruik toe van 2,3 procent vorige week tot 2,7 procent afgelopen maandag. Nadat 42,9 procent van de contingentsperiode is verstreken, is 40,2 procent van het toelaatbare beroep verbruikt.

De nieuwe kasreserve, die vanaf morgen ingaat en een looptijd van 15 dagen heeft, is ruim 8,1 miljard gulden lager dan zijn voorganger. Daarmee anticipeert DNB op de - aan het eind van de maand gebruikelijke - geldmarktverkrappende belastingafdrachten. Op 31 augustus wordt de geldmarkt tevens verkrapt doordat stortingen op NBC's de aflossingen met ruim 900 miljoen gulden zullen overtreffen. Met een nieuwe speciale belening, die morgen zal ingaan, kan DNB de geldmarkt verder sturen.

Bron: Economisch Bureau ING Groep