FNV wil werkweek van 36 uur in CAO's

DEN HAAG, 8 AUG. De grootste vakcentrale van Nederland, de FNV, zet bij de CAO-onderhandelingen in 1996 in op een full-time werkweek van maximaal 36 uur voor alle bedrijfstakken, een vierdaagse werkweek in zoveel mogelijk bedrijfstakken en ondernemingen en meer zeggenschap via ondernemingsraden. Dit blijkt uit de vorige week door het federatiebestuur aangenomen nota arbeidsvoorwaarden.

De FNV trekt hiermee de lijn door van de dit jaar afgesproken 36-urige werkweek bij het bankwezen, het overheidspersoneel en Akzo Nobel. De precieze looneis wordt pas in september vastgesteld, wanneer het Centraal Planbureau een nieuwe schatting geeft van de voor 1996 voorziene prijs- en produktiviteitsstijging. Anders dan de vakcentrale CNV wil de FNV geen minimum-looneis voorschrijven aan de aangesloten bonden, om het streven naar verdergaande verkorting van arbeidstijd niet te bruskeren. Of er een maximum moet worden gesteld is nog niet besloten. Vorig jaar spraken de FNV-bonden af nergens meer dan 2,25 procent loonstijging te vragen. Alle bonden hebben zich daaraan gehouden.

Binnen de FNV wordt op dit moment gedacht aan een maximale looneis van 3 procent (prijscompensatie plus enige loonsverhoging). In bedrijfstakken waar al een 36-urige werkweek bestaat, waar de VUT goed is geregeld en toch grote winsten worden behaald kunnen dan afspraken worden gemaakt over vormen van winstdeling. Bij de FNV wordt er van uit gegaan dat de werkgevers behalve op flexibele arbeidstijden volgend jaar ook zullen inzetten op vormen van flexibele beloning (afhankelijk van individuele prestaties en ondernemingsresultaat).

In de nota arbeidsvoorwaarden wordt een gezamenlijke uitgangsstelling voor alle aangesloten vakbonden neergelegd.

Pagina 12: Vierdaagse werkweek

Door gezamenlijk op te trekken hopen de FNV-bonden in de onderhandelingen met werkgeversvertegenwoordigers betere resultaten te boeken. De FNV streeft naar een vierdaagse werkweek in zoveel mogelijk bedrijfstakken en ondernemingen. Dat biedt volgens de nota arbeidsvoorwaarden “de meeste kansen op herbezetting èn een vorm van arbeidsduurverkorting die voor werknemers het meest aantrekkelijk is”. Het recht op deelarbeid dient zo helder mogelijk in alle CAO's te worden vastgelegd.

Verder wordt een impuls gegeven aan de discussie over zeggenschap van werknemers. De ontwikkeling staat volgens de nota arbeidsvoorwaarden beleid al twintig jaar stil, terwijl er in maatschappelijk opzicht juist op dat terrein veel is veranderd en de eigen verantwoordelijkheid van individuen steeds belangrijker is geworden. Via aanpassing van de Wet op de Ondernemingsraden, waarvoor minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) al uitgangspunten heeft opgesteld, en afspraken met werkgevers wil de FNV meer invloed krijgen op en in ondernemingsraden. De grootste vakcentrale (ruim 1,1 miljoen leden) zal volgens de nota arbeidsvoorwaarden “via de CAO-onderhandelingen afspraken maken om de positie van de OR te versterken en haar bevoegdheden en mogelijkheden uit te breiden”. Met name de faciliteiten voor vakbondswerk in de ondernemingen en het recht op gebruikmaking daarvan moeten volgens de FNV worden uitgebreid. Dat is ook gelet op de toenemende decentralisatie in het arbeidsvoorwaardenoverleg noodzakelijk, meent de vakcentrale. Hiermee erkent de FNV haar nederlaag in een meer dan twintig jaar durende discussie over de vraag waar het primaat van de belangenbehartiging hoort te liggen: bij de vooruitgeschoven post van de bond in de onderneming (de bedrijfsledengroep) of de ondernemingsraad.