Werkgevers betichten kabinet van misbruik gezondheidszorg

DEN HAAG, 3 AUG. Het kabinet misbruikt de gezondheidszorg in toenemende mate voor inkomenspolitiek. De schrijft de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) in een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer.

“Als de politiek om haar moverende redenen noodzaak ziet voor bijstelling van het inkomenspolitieke beeld dan beschikt de politiek in principe over het daarvoor geëigende instrumenten van de belastingen”, aldus de werkgevers.

De RCO hekelen vooral de maatregelen in de sfeer van de wettelijke ziektekostenverzekeringen, zoals ziekenfonds en wettelijk verplichte heffingen op particuliere premies.

Met ingang van 1 januari worden genees- en hulpmiddelen uit de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de ziekenfondsverzekering en de particuliere en publiekrechtelijke ziektekostenregelingen. De rijksbijdrage aan de ziekenfondskas wordt verhoogd met 2,7 miljard gulden waardoor het effect voor ziekenfondsverzekerden voor meerd dan de helft teniet wordt gedaan.

“Duidelijk is dat het kabinet hiermee beoogt om de koopkrachtgevolgen van de terughevelingsoperatie voor ziekenfondsverzekerden om inkomenspolitieke redenen een gunstiger aanblik te geven”, constateren de werkgevers. Ter adstructie wijst de RCO erop dat in 1992, toen de geneesmiddelen in de AWBZ werden ondergebracht, het koopkrachtvoordeel voor de ziekenfondsverzekerden evenmin werd afgeromd. De verhoging van de rijksbijdrage ziekenfondswet discrimineert particulier verzerkeden. “Dat is onredelijk en niet terecht”, aldus de werkgevers.

De ministeries van financiën en volksgezondheid zijn niet onder de indruk van de kritiek. De beweringen van de werkgevers worden afgedaan als “eenzijdig” en “feitelijk onjuist”.

De werkgevers constateren verder ook een voortdurende stijging van de inkomensafhankelijke premies bij de wettelijke ziektekostenverzekeringen AWBZ en Ziekenfonds. De werkgevers suggereren om bij de introductie van het eigen risico van 200 gulden in 1997 niet de nominale rekenpremie, maar de procentuele premie te verlagen. Dat zou volgens de werkgevers “een stevige impuls” geven voor de op langere termijn gewenste nominalistaie.

De RCO zijn het ook niet eens met het voornemen van het kabinet om de opbrengst van bezuinigingen op het ziekenfondspakket door te sluizen naar de werknemers. Werkgevers zouden - omdat ze de helft van de ziekenfindspremies betalen - recht hebben op de helft van de opbrengst.

De werkgevers wijzen er verder op dat particulier verzekerden vorig jaar via een verplichte heffing (de zogeheten MOOZ-heffing) 160 miljoen gulden te veel hebben betaald aan de financiering van de ziekenfondsverzekering van bejaarden. “Het spreekt volgens de RCO vanzelf dat deze gelden terugbetaald moeten worden aan degenen die de heffing hebben opgebracht”, aldus de werkgevers.