Hiaten in regeling leerlingwezen

DELFT, 28 JULI. Sommige werkgevers dreigen naast de fiscale voordelen te grijpen die het kabinet hun wil bieden als ze een leerling full-time in dienst nemen. Dit stelt de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland. Zij vindt dat het kabinet de werkgevers ongelijk behandelt.

Met de aangekondigde fiscale faciliteit wil het kabinet het leerlingwezen stimuleren, het systeem waarbij leerlingen bij een werkgever in de praktijk het vak leren. In plaats van de huidige subsidieregeling van 150 miljoen gulden per jaar wil het kabinet met ingang van 1996 een fiscale faciliteit van 400 miljoen gulden invoeren. Een werkgever die gedurende een heel jaar een leerling full-time in dienst neemt en hem niet meer dan 130 procent van het minimumloon betaalt, hoeft 4000 gulden minder aan loonbelasting en premies af te dragen, aldus het kabinetsbesluit.

De beperking tot leerlingen die niet meer dan 130 procent van het minimumloon verdienen, leidt volgens MKB Nederland echter tot hiaten in de regeling. In ten minste zes CAO's liggen de laagste loonschalen hoger dan dit percentage. Dit betekent dat allerlei functies in bijvoorbeeld de bouw, de voedingsector, het schilders- en stucadoorsvak en de zuivelindustrie niet voor de fiscale stimulans in aanmerking komen. Een andere onjuiste beperking is volgens MKB Nederland dat alleen leerlingen met een leerarbeidsovereenkomst in aanmerking komen. Maar in de metaal en elektro komen ook overeenkomsten voor waarbij voor de leerlingen, behalve het recht op kinderbijslag, een zakgeldregeling is afgesproken. Omdat werkgevers daarover geen loonbelasting afdragen, komen ze ook niet in aanmerking voor de fiscale faciliteit.

Dat het kabinet het leerlingwezen wil stimuleren, is volgens MKB Nederland van cruciaal belang. Vice-voorzitter J. ten Hoopen sprak in dit verband gisteren van “alarmerende cijfers”, omdat het aantal leerlingen de laatste jaren hard terugloopt. In het seizoen 1992/1993 stroomden nog 127.000 leerlingen het leerlingwezen in, in '93/'94 120.000 en in '94/'95 nog maar 114.000. De werkgeversorganisatie vreest dat deze teruggang straks, bij een aanhoudend economisch herstel, tot een tekort aan werkkrachten kan leiden.

MKB Nederland wijst er verder op dat de fiscale regeling van het kabinet voor de kleinere ondernemers minder gunstig uitpakt dan voor de grotere werkgevers. Een ondernemer die bijvoorbeeld /e/en leerling van 16 of 17 jaar in loondienst neemt, draagt op jaarbasis 3100 of 3500 gulden voor hem aan loonbelasting en premies af. Dat is dus minder dan de 4000 gulden die hij volgens de regeling aan ontheffing van belasting en premies zou kunnen krijgen. De werkgeversorganisatie pleit er daarom voor de fiscale faciliteit zo toe te passen dat bedrijven er gelijkelijk van kunnen profiteren.