Beurs wijzigt regels voor koersstabilisatie

AMSTERDAM, 24 JULI. De Amsterdamse effectenbeurs wijzigt de regels voor koersstabilisatie: het gedurende een emissie- of introductieperiode aan en verkopen van de betreffende effecten om grote koersfluctuaties te voorkomen. Dit gebeurt voor eigen rekening door de leden van het syndicaat - banken en effectenhuizen - die de emissie of introductie begeleiden.

Koersstabilisatie is een in de effectenhandel internationaal aanvaarde praktijk, om het orderlijk verloop van de markt te bevorderen. De effectenbeurs maakte vanmorgen enige wijzigingen bekend naar aanleiding van een evaluatie van de oude, sinds 1993 geldende stabilisatieregels. Deze blijven overigens in grote lijnen intact. Slechts op onderdelen worden aanpassingen doorgevoerd.

Zo wordt na plaatsing van aandelen geen beperking meer gesteld aan het prijsniveau waarop mag worden gestabliseerd. Tot nu toe was koersstabilisatie op een niveau boven de emissieprijs gedurende de hele periode verboden, dat wil zeggen zowel vóór toewijzing van de aandelen als daarna. Deze restrictie bleek volgens de beurs onnodig restrictief.

De beurs vult verder de regel aan die betrekking heeft op het markt verstorend - ookwel market adverse - gedrag van mede-syndicaatsleden. Voorheen was de leider van het syndicaat verantwoordelijk voor de correcte naleving van de stabilisatieregels.

Ook de mede-syndicaatsleden mogen nu in het vervolg stabiliseren, mits dit naar buiten toe bekend is gemaakt. De leider van het syndicaat moet alle transacties bijhouden die in het kader van stabilisatie voor rekening en risico van het syndicaat zijn verricht. Dit geldt trouwens ook voor transacties in afgeleide produkten als opties en futures.

De effectenbeurs beklemtoont dat de aanvullende regeling een juiste balans beoogt tussen de rechten en plichten binnen het syndicaat. Zorgvuldig gedrag van de leden van het syndicaat is temeer gewenst, aldus de beurs, vanwege de - potentiële - kennisvoorsprong op niet-syndicaatsleden. Leden van het syndicaat die de positie van het syndicaat beheren, de zogeheten bookrunners, hebben immers volledig inzage in het verloop van een emissie danwel introductie.

Leden van het syndicaat die geen bedrijfslid zijn van de Amsterdamse effectenbeurs worden door de leider van het syndicaat contractueel aan de nieuwe regeling gebonden, zoals die inmiddels is opgenomen in het Reglement voor de Effectenhandel. De beurs stelt met buitenlandse toezichthouders afspraken te zullen maken om het gedrag van buitenlandse syndicaatsleden effectief te kunnen controleren.