Oeso: effectief werkzoeken is beter dan steun; Huiverig voor loonsubsidies

ROTTERDAM, 21 JULI. Het is zinvoller werklozen op effectiever wijze te helpen met het vinden van een baan dan ze inkomenssteun te geven in de vorm van een uitkering. Door de uitkering dreigt de stimulans om zelf actief te zoeken naar werk verloren te gaan. Hoewel overheden al jaren maatregelen op dit terrein beloven, komt daar in de praktijk nog veel te weinig van terecht.

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in het gisteren vrijgegeven jaarlijkse werkgelegenheidsrapport. De Oeso maakt zich in dit rapport ernstige zorgen over het voortdurend hoge werkloosheidspeil in de 25 aangesloten lidstaten. Vorig jaar kwam het aantal werklozen uit op 34 miljoen mensen. Dat komt neer op acht procent van de beroepsbevolking in de Oeso-landen.

Door de economische opleving in de meeste lidstaten is de werkloosheid in 1994 licht gaan dalen. De werkgelegenheid nam vorig jaar met 1,25 procent toe, iets meer dan de groei van de beroepsbevolking. De Oeso verwacht dat het huidige werkloosheidspeil van 8,1 procent in 1996 zal zijn gedaald tot 7,6 procent. Alleen in Japan zal de werkloosheid dit jaar gaan stijgen, van 2,9 tot 3,1 procent. Maar al blijft de economie de komende jaren groeien, dan nog zal de werkloosheid in het jaar 2000 ongeveer 7 procent bedragen. En dat is hoger dan het niveau van voor de laatste recessie, zo waarschuwt de Oeso.

De Parijs organisatie waarschuwt in de Employement Outlook nogmaals voor de gevaren van het “onaanvaardbaar” hoge niveau van de werkloosheid. Wanneer teveel mensen gedwongen langs de kant blijven staan, komt de “sociale cohesie” in de maatschappij steeds verder onder druk te staan. De nationale overheden moeten volgens de Oeso een veel actiever beleid voeren om werklozen weer aan een baan te helpen. Door alleen inkomenssteun te verschaffen, ontstaat het risico dat de werklozen de stimulans kwijtraken om te gaan werken.

In veel landen, waaronder Nederland, proberen overheden werklozen aan een baan te helpen door de werkgever (tijdelijk) een subsidie te geven. Hoewel de Oeso de kritiek onderschrijft dat dergelijke steun kan leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt (werkgevers nemen dan liever iemand met subsidie aan), zegt de organisatie ook de voordelen van dergelijke maatregelen in te zien. Iedere mogelijkheid voor het opdoen van werkervaring vergroot de kans dat de werkzoekende uiteindelijk weer aan de slag gaat. Ook rechtstreekse begeleiding van werklozen, door middel van sollicitatietrainingen bijvoorbeeld, kan goed werken. Ervaringen in onder andere Nederland hebben volgens de Oeso laten zien dat met een vrij kleine investering veel bereikt kan worden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eerder deze week dat volgens de laatste tellingen de werkloosheid in de maanden april, mei en juni is gedaald tot 6,9 procent. Het is onduidelijk of de twee organisaties (CBS en Oeso) dezelfde definitie voor werkloosheid hanteren.