Ziekteverzuim daalt sterk door nieuwe wet

ROTTERDAM, 18 JULI. Het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven en instellingen is gedaald van 6,7 procent in 1993 tot 5,5 procent 1994. Daarmee is het ziekteverzuim in één jaar met bijna een vijfde gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepubliceerd.

Het ziekteverzuim onder rijksambtenaren daalde van 6,3 procent in 1993 tot 5,6 procent vorig jaar.

Een maand geleden meldde het Nederlands Instituut voor Arbeidsvraagstukken (NIA) op basis van een eigen onderzoek al een daling van het ziekteverzuim onder alle werknemers van 8,1 naar 6,6 procent.

Sinds januari vorig jaar is de Wet terugdringing ziekteverzuim van kracht. De wet bepaalt onder meer dat werkgevers de eerste twee of zes weken van het ziekteverzuim zelf moeten betalen. Daardoor worden niet meer alle gevallen van ziekte gemeld aan de bedrijfsverenigingen. Om die reden heeft het ministerie van sociale zaken het CBS gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het ziekteverzuim, sinds de invoering van de wet. Duidelijkheid daarover is belangrijk in verband met het verhoudingsgetal tussen actieven en inactieven, dat een rol speelt bij de besluitvorming over de koppeling tussen het minimumloon en de sociale zekerheidsuitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen.

Het CBS wijst erop dat er belangrijke verschillen bestaan tussen bedrijfstakken waar het ziekteverzuim daalde. In de bouw daalde het verzuim met een derde. Ook in industrie en commerciële dienstverlening was met twintig procent een aanmerkelijke daling waarneembaar. In de niet-commerciële dienstverlening bleef de daling beperkt tot tien procent. In de landbouw bleef het percentage nagenoeg gelijk. In die bedrijfstak was het ziekteverzuim met 3,9 procent al erg laag.

Het ziekteverzuim daalde het sterkst bij bedrijven en instellingen die met ingang van vorig jaar een eigen-risicoperiode kregen van zes weken. Bij die bedrijven daalde het verzuim met een vijfde. Het ziekteverzuim bij bedrijven die een eigen-risicotermijn van twee weken kregen en bij bedrijven die het ziekteverzuimn-risico volledig zelf droegen daalde ongeveer 15 procent. Bovendien bleek het ziekteverzuim nauw gerelateerd aan de omvang van het bedrijf: hoe groter, hoe meer ziekteverzuim.