'Nederland moet voorbereid zijn op meer vluchtelingen'

DEN HAAG, 18 JULI. Nederland moet zich voorbereiden op een nieuwe toestroom van grote aantallen vluchtelingen uit Bosnië-Herzegovina. Dat zegt F. Biesma van de Vereniging VluchtelingenWerk in Amsterdam.

De regering moet het initiatief nemen om in Europees verband aan te dringen op een spreiding van toekomstige Bosnische vluchtelingen over de landen van de Europese Unie. In een brief aan staatssecretaris Schmitz (justitie) schrijft de organisatie dat Nederland door de scherpe daling van het aantal asielverzoeken in eigen land een “substantiële bijdrage” kan leveren aan de opvang van nieuwe Bosnische vluchtelingen.

Als niet op tijd wordt geanticipeerd op de nieuwe vluchtelingen, gaat het draagvlak verloren, meent de organisatie. Daarbij gaat het om opvang en huisvesting van vluchtelingen. “Het draagvlak bestaat nu nog wel, omdat mensen kunnen zien wat er in Bosnië gebeurt. Over een half jaar ligt dat heel anders. Dan zijn het alleen maar hele grote aantallen asielzoekers die naar Nederland komen. Dan krijg je dezelfde situatie als na 1992, toen de plotseling op gang gekomen stroom vluchtelingen ons overviel. Als je nu twee maanden wacht met voorbereidingen krijg je dezelfde taferelen.”

De vereniging wijst verder op een resolutie die vorige maand tijdens de EU-top in de Franse stad Cannes is aangenomen. Daarin maakten de lidstaten afspraken over een systeem van burden sharing, een verdeling van kosten en opvang van ontheemden en vluchtelingen. VluchtelingenWerk vindt niet dat Nederland het initiatief moet nemen om Bosnische vluchtelingen uit te nodigen naar Nederland te komen. “Wij behoren nog steeds tot de landen die de meeste asielzoekers krijgen”, zegt Biesma. “We moeten er voor zorgen dat de Bosnische vluchtelingen worden verdeeld over de Europese Unie.”

VluchtelingenWerk vindt wel dat Nederland zich flexibel moet opstellen als er meer asielzoekers naar Nederland komen dan was gepland. Een prognose van de aantallen vluchtelingen kan de organisatie nog niet maken. “Maar als ook Gorazde valt, hebben we al snel te maken met 100.000 mensen die niet allemaal in Tuzla kunnen worden opgevangen.”

Justitie zegt nog niet te zijn begonnen met de voorbereidingen op de mogelijke komst van grote aantallen nieuwe vluchtelingen. Van de ruim 52.000 asielaanvragen die in 1994 in Nederland werden gedaan, waren er 8.635 afkomstig uit Bosnië en 4.106 uit klein-Joegoslavië. De Bosnische vluchtelingen vormen al enkele jaren de grootste groep asielzoekers in Nederland. Mede dankzij een aantal aanscherpingen van de Vreemdelingenwet verwacht Justitie dat dit jaar zo'n 35.000 mensen asiel zullen aanvragen in Nederland. Tot 1 juli waren het er 14.387.

    • Rob Schoof