Ook protest andere landen; Van Aartsen fel tegen stop op zuivelsubsidies

ROTTERDAM, 12 JULI. Minister Van Aartsen (landbouw, natuurbeheer en visserij) heeft scherp geprotesteerd tegen de plotselinge weigering van de Europese Commissie om de zuivelexport te subidiëren. De bewindsman heeft inmiddels steun gekregen van de andere lidstaten Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Finland, die op eenzelfde manier worden getroffen.

Brussel heeft laten weten dat de weigering een gevolg is van de GATT-afspraken, die op 1 juli van kracht zijn geworden.

De exportsector is overvallen door de resolute weigering van Brussel om certificaten af te geven waarvoor vorige week een aanvraag werd ingediend door exporteurs van zuivelprodukten. Op grond van die certificaten krijgen de exporteurs subsidie voor uitvoer naar landen buiten de EU. Die subsidie heeft steeds gegolden om de eigen Europese markt te beschermen, maar sinds 1 juli geldt een overgangsregeling die zes jaar van kracht is. De overgangsregeling in het kader van de GATT-afspraken - nu WTO-regels - voorziet in het verminderen van de subsidie. In die zes jaar moet het gesubsidieerde exportvolume met 21 procent terug, terwijl de subsidie zelf 36 procent minder moet.

“Om die doelstelling voor dit jaar te halen - in deze regeling loopt een jaar van juli tot juli - heeft de Commissie om te beginnen resoluut alle aanvragen voor certificaten geweigerd. De sector is daardoor volledig overvallen”, aldus een woordvoerder van het departement.

Minister Van Aartsen heeft inmiddels in Brussel duidelijk gemaakt dat de maatregel veel te drastisch is. De Commissie heeft daar tegenover gesteld dat vorige week twee maal zoveel exportcertificaten zijn aangevraagd als gebruikelijk is. Van Aartsen heeft laten weten dat hij dat argument niet voldoende vindt voor de rechtvaardiging van zo'n krasse ingreep. Hij heeft Brussel er op gewezen dat op deze manier de continuïteit van de export in gevaar wordt gebracht. Dat protest heeft inmiddels van andere lidstaten steun gekregen. De Commissie heeft beloofd om te zien naar een 'werkbare oplossing'.

De woordvoerder van Landbouw stelt dat de zuivelexportsector de komende tijd problemen zal krijgen met het terugschroeven van de subsidies, zoals afgesproken bij het GATT-akkoord. “Maar aan de andere kant levert dat akkoord op termijn wel perspectieven op voor nieuwe markten, die tot nu toe potdicht waren voor Nederlandse produkten”, aldus de woordvoerder.

Hij wijst er verder op dat de weigering van het afgeven van certificaten de exporteurs niet belet om toch te leveren. “Voor die levering zijn echter prijzen afgesproken, waarin de te verwachten subsidie is verdisconteerd. Als die subsidie nu plotseling wordt geweigerd, blijkt de exporteur uitgegaan van een verkeerde prijs en komt hij in de problemen. Dat kan natuurlijk niet”, aldus de woordvoerder. De problematiek wordt begin volgende week in Brussel besproken.