PvdA: te veel Euro-parlementariërs

AMSTERDAM, 10 JULI. Een forse vermindering van het aantal Euro-parlementariërs en een sterkere Europese sociale politiek als tegenwicht tegen de 'liberale theologie van de markt'.

Dit zijn enkele van de aanbevelingen die werden geformuleerd op een PvdA-bijeenkomst afgelopen zaterdag in Amsterdam over de Europese samenwerking. PvdA-partijvoorzitter Rottenberg had de bijeenkomst belegd, onder meer om een tegenwicht te bieden tegen de pleidooien van VVD-leider Bolkestein voor een grotere nadruk op het nationaal eigen belang en een kritischer omgang met de financiële bijdrage aan de Europese Unie.

PvdA-Europarlementariër en oud-staatssecretaris P. Dankert waarschuwde dat effectieve besluitvorming in het parlement onmogelijk dreigt te worden door het almaar groeiend ledenaantal en aantal tolkendiensten. Dit als gevolg van de voortdurende uitbreiding van de Unie, recentelijk met een aantal Scandinavische landen en in de toekomst richting Midden-en Oost-Europa.

Het Britse Labour-lid D. Martin, eveneens lid van de Socialistische fractie in het Europees Parlement, waarschuwde dat de uitbreiding van de Gemeenschap een “bedreiging kan worden voor de democratie in Europa.” Overigens is volgens hem niet het parlement maar eerder de Europese raad van ministers de hoofdschuldige voor de vertraging in de besluitvorming.

Hoewel het parlement zichzelf afgelopen mei heeft gebonden aan een maximum-aantal van 700 (nu zijn het er 626), is dat volgens de PvdA'er Dankert nog steeds een veel te groot aantal om tot effectieve besluitvorming te komen. Hij pleitte voor een beperking tot om en nabij 450 parlementariërs.

Dankert, die samen met fractiegenoot J.M. Wiersma al eerder pogingen heeft gedaan het aantal terug te brengen, erkende dat met name kleine landen zoals Luxemburg dwarsliggen. Zij zouden bij een vermindering van het aantal parlementariërs het meest moeten inleveren. “Maar als het gaat om een keuze tussen het eigenbelang en een efficiëntere besluitvorming van de Europese Unie, moet het laatste de doorslag geven”, aldus Dankert.

Volgens de PvdAer wordt er vaak een verkeerde voorstelling van zaken gegeven als het gaat om de kosten van de Gemeenschap. Tegenover recente afspraken om de financiële bijdrage aan Europa te verhogen staat volgens Dankert een extra economische groei die, uitgedrukt als percentage van het bruto nationaal produkt, tien keer zo groot is. Tweede Kamerlid P. Rehwinkel waarschuwde echter voor afnemende publieke steun als gevolg van de stijgende afdrachten.

A. van Lancker, Euro-parlementslid voor de Belgische socialisten, constateerde dat Europa nu teveel een vrije markt wordt waarin de werkgevers vrij spel hebben. Met een sterke sociale politiek, gericht op werkloosheidsbestrijidng, moet Europa haar meerwaarde bewijzen, aldus Van Lancker.