Adventisten wijzen vrouw in ambt af

UTRECHT, 6 JULI. Het wereldcongres van de Zevende-dags Adventisten in Utrecht heeft gisteren met overgrote meerderheid een voorstel verworpen om vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant. De Adventisten vinden dat het aanstellen van vrouwelijke predikanten ingaat tegen de geest van de Bijbel.

Hiermee is een al decennia slepende kwestie binnen de Adventskerk tot een voorlopig einde gebracht. Vijf jaar geleden stemde het wereldcongres van de Adventisten ook al tegen de bevestiging van vrouwen als predikant van het 8,5 miljoen leden tellende protestantse kerkgenootschap.

Binnen de Adventskerk mogen vrouwen wel als ouderling werken. In Nederland, dat twaalfduizend adventisten telt, is één vrouwelijke predikant werkzaam. Zij mag niet het Avondmaal bedienen, niet dopen en geen huwelijken sluiten.

Het voorstel kwam van de Noordamerikaanse afdeling van de in elf divisies verdeelde wereldkerk. Het hield in dat iedere divisie voor zichzelf zou mogen bepalen of vrouwen al of niet als predikant zouden mogen bevestigd. “We willen geen verdeeldheid zaaien. Dit verzoek is geen ultimatum, maar een vraag om begrip voor de situatie in de Verenigde Staten”, aldus A. McClure, de voorzitter van de Noordamerikaanse divisie die het voorstel indiende. “Wat wij vragen is de vrijheid om deze beslissing te nemen in het belang van de missie van de kerk. Er is in de Verenigde Staten een nieuwe generatie jongeren die gedesillusioneerd raakt als de Adventskerk vrouwelijke predikanten niet toestaat.”

Het Noordamerikaanse pleidooi was kansloos. Met slechts 673 stemmen voor en 1.481 stemmen tegen werd het voorstel verworpen. Volgens waarnemers hebben vermoedelijk alleen de afgevaardigden van de Adventskerken in de Verenigde Staten en West-Europa voor het voorstel gestemd.

Tijdens de discussie in Utrecht over de bevestiging van vrouwen tot predikant sloegen de theologen elkaar met bijbelcitaten om de oren. De van oorsprong Nederlandse theoloog P. Gerard Damsteegt van de Adventistische Andrews University in Michigan erkende dat vrouwen een waardevolle rol in het kerkelijke werk spelen (vrouwen moegen wel als ouderling werken), maar dat met name Paulus in zijn brief aan Timotheus toch duidelijke taal spreekt als het om de positie van de vrouw gaat. Daar schrijft hij: “Een vrouw moet zich rustig en gehoorzaam laten onderrichten. Ik sta niet toe dat ze onderricht geeft of gezag uitoefent over de man. Nee, ze moet rustig luisteren. Adam is het eerst geschapen, daarna Eva. En Adam werd niet misleid; het was de vrouw, die zich liet bedriegen en de wet van God overtrad. Maar haar redding ligt in het moederschap, als ze volhardt in geloof, liefde en een heilig leven en daarbij bescheiden blijft.” Volgens Damsteegt is het zaak om de Bijbel te nemen zoals het leest en zich aan Gods woord te onderwerpen en niet om het te herinterpreteren. “We moeten de Bijbel volgen, niet de normen van de maatschappij”, aldus Damsteegt.

De van oorsprong Belgische theoloog R. Dederon, eveneens van de Andrews University, trachtte de afgevaardigden op andere gedachten te brengen. Hij betoogde dat de Bijbel weliswaar spreekt over de verhouding tussen echtelieden, maar nergens specifiek over de toelaatbaarheid om vrouwen toe te laten in het ambt van predikant. “We mogen de relatie tussen echtelieden niet van toepassing verklaren op de kerkelijke verhoudingen”, aldus Dederon. Hij wees er verder op dat de Bijbel zich ook nergens uitspreekt tegen slavernij en dat de Adventskerk daar toch altijd een tegenstander van is geweest. En dat er in de Bijbel voorschriften staan over de besnijdenis, heeft de Adventskerk er toch niet van weerhouden om dit na te laten, hield Dederon de afgevaardigden voor.

Voorstanders van vrouwelijke predikanten menen dat de positie van de vrouw in de kerk geen theologisch maar een cultureel probleem is. Het weren van vrouwen zou simpelweg oneerlijk zijn. Een vrouwelijke afgevaardigde uit de Verenigde Staten: “Veel mensen in de Verenigde Staten vragen zich af of wij wel de kerk van God zijn omdat wij vrouwen onderdrukken.”

De tegenstanders wijzen erop dat het de vrouw niet past om mannen na te volgen in hun bezigheden of titels als predikant na te jagen. Vrouwen moeten in de eerste plaats het huishouden bestieren en de kinderen verzorgen. Een vrouwelijke afgevaardigde uit Zuid-Amerika: “Ik heb als leek veel mensen tot de kerk gebracht, maar daar heb ik geen titel of speciale bevoegdheden voor nodig. Waarom moeten we verdeeld zijn over een aards recht? Ik houd van Christus, ik leef voor Hem.”

De Zevende-dags Aventisten, die traditioneel veel aandacht hebben voor gezond leven, spraken zich eerder deze week op het congres uit voor maatregelen die het roken moeten tegengaan, en voor een verantwoorde omgang met het milieu, met respect voor de schepping.

    • Arjen Schreuder