'Draagvlak vereist voor vredesmissies'

DEN HAAG, 5 JULI. Uitzending van Nederlandse militairen voor vredestaken is geen automatisme. Er moet voldoende draagvlak zijn in parlement en samenleving.

Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer, die vorig jaar om een 'uitzendingstoets' had gevraagd. Het doel van uitzending is handhaving van internationale vrede en veiligheid, handhaving van normen van internationaal recht en bescherming van nationale, Europese of bondgenootschappelijke belangen.

De ministers Van Mierlo (buitenlandse zaken) en Voorhoeve (defensie) zeggen in de brief dat voorkomen moet worden dat de last van internationale operaties wordt gedragen door een kleine groep landen. Een lastenverdeling bij de uitvoering van internationale operaties is daarom gewenst. Overbelasting van delen van de krijgsmacht moet worden voorkomen.

Gisteren werd bekend dat de steun voor de Nederlandse vredesoperatie in Bosnië afneemt. Volgens een enquête van de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht (SMK) is 41 procent van de bevolking het eens met de Nederlandse inzet in Bosnië. In 1993 was dat nog 68 procent, in 1994 stemde 54 procent met de missie in.

Pag.2: 'Europese conflicten eerst'

In een reactie op de uitslag van de peiling van de SMK zegt minister Voorhoeve (defensie) dat hij de ongerustheid bij velen begrijpt “omdat de VN-militairen onder moeilijke omstandigheden daar moeten werken en een politieke oplossing niet binnen handbereik is”.

Voorhoeve meent dat de resultaten van het werk dat de Nederlandse militairen in Bosnië doen wel eens wordt onderschat. Het gaat er volgens hem nu om de effectiviteit van de VN-missie in Bosnië te verhogen.

In de brief aan de Kamer zegt het kabinet dat conflicten en crises binnen Europa allereerst de aandacht verdienen bij het beschikbaar stellen van militairen. Bij voorkeur moet de inzet van de Nederlandse krijgsmacht gebaseerd zijn op een duidelijk mandaat van de Verenigde Naties of van een andere internationale organisatie. Ook dienen factoren als solidariteit, geloofwaardigheid alsmede spreiding van verantwoordelijkheden, risico's en lasten een rol te spelen. Een multinationale benadering verdient volgens de regering de voorkeur.

In de brief, waarin 14 toetsen worden beschreven, wordt ook ingegaan op de militair-operationele kant van uitzending. Er moet een duidelijke militaire opdracht zijn, waarbij moet worden nagegaan of het gestelde doel ook haalbaar is.