Ambtenaren willen uitstel wijziging WAO en Ziektewet

DEN HAAG, 4 JULI. De ingrijpende maatregelen in de Ziektewet en de WAO die het kabinet wil nemen, moeten volgens ambtenaren van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid een jaar worden uitgesteld.

De bewindslieden op het departement, staatssecretaris Linschoten en minister Melkert, houden echter vast aan hun politieke inzet om de maatregelen 1 januari 1996 te laten ingaan, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

De ambtenaren vrezen dat de uitvoeringsorganen die met de werknemersverzekeringen zijn belast, in de problemen komen wanneer ze te weinig tijd voor de voorbereiding krijgen. De wetsvoorstellen van staatssecretaris Linschoten, waarmee de ministerraad op 28 april instemde, liggen nu voor advies bij de Raad van State. Pas na de zomer kan de Tweede Kamer erover vergaderen en daarna moet de Eerste Kamer nog haar oordeel geven.

De plannen voorzien in afschaffing van de Ziektewet en een verplichting voor bedrijven zieke werknemers zelf een jaar lang door te betalen. Dit risico kunnen ze particulier verzekeren. Verder is het de bedoeling premiedifferentiatie in de WAO in te voeren. De WAO-premie, die nu nog voor alle werknemers gelijk is, gaat dan per bedrijf en per bedrijfstak variëren. Naarmate een bedrijf en een bedrijfstak meer werknemers naar de WAO afstoten, wordt de premie die deze werkgevers moeten betalen, hoger. Desgewenst kunnen ze uit dit collectieve systeem stappen en hun WAO-risico bij een particuliere verzekeraar onderbrengen.

Politiek onomstreden zijn de voorstellen allerminst. De fractie van D66 in de Tweede Kamer heeft laten weten net als het CDA meer te zien in een alternatief dat de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft ontwikkeld. Een van de onderdelen daarvan is dat de verplichting voor werkgevers om zieke werknemers zelf door te betalen, wordt beperkt tot een half jaar. Ook binnen de PvdA bestaat sympathie voor dit alternatief.

Het kabinet houdt wel vast aan zijn voornemen om de boetes die bedrijven moeten betalen als werknemers arbeidsongeschikt zijn verklaard, per 1 juli van dit jaar af te schaffen. De Tweede Kamer heeft eind vorige maand met dit voorstel ingestemd, maar vervolgens bleek dat de Eerste Kamer het pas in september zal behandelen. Het ministerie van sociale zaken heeft laten weten dat de afschaffing van de zogenoemde bonus/malusregeling dan maar met terugwerkende kracht moet gebeuren. De bedrijfsverenigingen, wier wettelijke plicht het nu nog is de boetes op te leggen, zullen daar voorlopig zeer terughoudend mee omgaan. Afschaffing van de regeling per 1 juli 1995 betekent dat bedrijven geen boetes meer hoeven te betalen voor werknemers die na 1 juli 1993 ziek zijn geworden en daarna, zonder onderbreking, in de WAO zijn beland.