Kleinere rol voor sociale partners bij verzekering werknemers

DEN HAAG, 30 JUNI. De rol van sociale partners bij de uitvoering van werknemersverzekeringen moet verder worden teruggedrongen door hun bestuurlijke invloed te verkleinen. De fracties van PvdA, VVD en D66 hebben dat staatssecretaris Linschoten gisteren laten weten in een overleg over de wijze waarop werknemersverzekeringen als de WW en de WAO in de toekomst moeten worden uitgevoerd.

Zo gaf de PvdA-fractie bij monde van Kamerlid Van Nieuwenhoven aan dat zeker drie tot vijf onafhankelijke Kroonleden moeten zitten in het toekomstige landelijke bestuur voor de werknemersverzekeringen. Dit bestuur moet straks contracten sluiten met de organisaties die de sociale verzekeringen uitvoeren. Deze uitvoeringsorganen worden nu nog door de sociale partners bestuurd. In het voorlopige bestuur dat nu functioneert is alleen de voorzitter (oud-Kamerlid Buurmeijer) onafhankelijk en bestaan de overige leden uit vertegenwoordigers van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties.

Bovendien vindt D66, zo liet het Kamerlid Schimmel weten, dat de sociale partners wel kandidaten mogen voordragen voor dit bestuur, maar dat deze bestuursleden dan wel zonder last of ruggespraak met de vakbonden en de werkgevers besluiten moeten kunnen nemen. De VVD'er Van Hoof zei dat wat hem betreft de sociale partners straks alleen nog zeggenschap krijgen over bovenwettelijke afspraken, zoals aanvullende uitkeringen, pensioenen en de VUT.

Staatssecretaris Linschoten deed over de verdere verkleining van de rol van de sociale partners geen toezeggingen, maar beloofde met de wensen van de Kamerleden rekening te houden bij het maken van zijn voorstellen. Hij herinnerde wel aan de afspraak in het regeerakkoord van het huidige kabinet dat de sociale partners bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen betrokken blijven. Mede daarom komen er straks per bedrijfstak sectorcommissies (in plaats van de huidige bedrijfsverenigingen) die geheel uit vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties zullen bestaan. Linschoten onderstreepte dat deze sectorcommissies niet meer dan een adviesfunctie mogen krijgen.

Alleen het CDA keerde zich gisteren onomwonden tegen de verkleining van de rol van sociale partners bij de WAO en de WW. De staatssecretaris wees er gisteren op dat de belangrijkste wijziging is dat de WW en de WAO niet meer per bedrijfstak, maar per regio zullen worden uitgevoerd. Buurmeijer moet de komende maanden uitzoeken hoe dat het beste kan worden gerealiseerd.