Kamer sluit debat over Schiphol en de Betuwelijn af

DEN HAAG, 30 JUNI. De Tweede Kamer heeft vannacht, aan het einde van het parlementaire seizoen, een aantal langlopende debatten over gevoelige en ingrijpende onderwerpen afgerond. Besloten werd tot aanpassing van het tracé van de Betuwelijn en uitbreiding van de luchthaven Schiphol, strengere keuringen voor arbeidsongeschikten en een nieuw registratie-systeem voor orgaandonatie. Daarnaast vielen beslissingen op aantal kleinere beleidsterreinen.

Betuwelijn. De Kamer stemde in met extra aanpassingen aan het tracé van de Betuwelijn, de goederenspoorlijn van Rotterdam naar Duitsland, voor een bedrag van 820 miljoen gulden. Daarbij werd besloten tot aanleg van een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal bij het natuurgebied De Gelderse Poort. De VVD-fractie, die eerder verdeeld was over de keuze voor een tunnel, accepteerde deze extra aanpassing onder de voorwaarde dat ook de provincie Gelderland bijdraagt aan de financiering. Het kabinet wilde aanvankelijk over het Pannerdensch Kanaal een brug aanleggen. Een tunnel onder het kanaal nabij Zevenaar is 150 miljoen duurder dan een brug. Het kabinet legt zich neer bij de beslissing van de Kamer. De provincie Gelderland heeft zich inmiddels bereid verklaard het 'gat' van 17 miljoen in de financiering van de tunnel te dichten.

De CDA-fractie stemde tegen aanleg van de tunnel omdat het geld hiervoor wordt weggehaald door natuurvoorzieningen elders langs het tracé te schrappen. De oppositiefractie zei 'ecologische schade' te vrezen. Een eigen voorstel van het CDA, waarin een andere financiering werd voorgesteld, werd verworpen. In de vorige kabinetsperiode was al ruim 7 miljard gulden uitgetrokken voor aanleg van de Betuwelijn. De aanleg van de lijn begint in 1997 en moet in 2005 gereed zijn.

Schiphol. De Tweede Kamer stemde definitief in met de planologische kernbeslissing (PKB) die de uitbreiding van de luchthaven Schiphol regelt. Tegen stemden alleen de fracties van GroenLinks, RPF en SP. Met dit besluit is een investering van 33 miljard gulden gemoeid, waarin aanleg van twee hoge-snelheidslijnen en andere infrastructuur is opgenomen. De uitbreidingsplannen voor Schiphol voorzien in aanleg van een vijfde landingsbaan. Deze nieuwe baan moet in 2003 klaar zijn. 's Middags was er nog enige frictie tussen Tweede Kamer en kabinet geweest over de verwerking van een eerder aangenomen motie in de PKB-tekst. Om te voorkomen dat hierdoor de stemming over de PKB niet door zou gaan, heeft het kabinet in allerijl nog een nota van wijziging gemaakt.

WAO. De herkeuringen van oudere WAO'ers wordt niet afgeschaft. De Tweede Kamer houdt eraan vast dat alle WAO'ers die op 1 augustus 1993 nog geen 50 jaar waren, opnieuw moeten worden gekeurd. Voorstellen van het CDA en GroenLinks om de leeftijdsgrens van 50 te verlagen, kregen geen meerderheid. Hetzelfde gold voor een voorstel van de Socialistische Partij de herkeuringen helemaal af te schaffen. De PvdA, die aanvankelijk het idee had oudere WAO'ers te vrijwaren, zag hiervan af.

De omstreden herkeuringen, die sinds 1994 worden uitgevoerd, hebben voor veel arbeidsongeschikten geleid tot het intrekken of verlagen van hun uitkering.

Orgaandonatie. De Tweede Kamer is met overgrote meerderheid akkoord gegaan met een wettelijke regeling voor orgaandonatie. Alleen de fractie van de CD (3 leden) stemde tegen. Er komt zo snel mogelijk een centrale registratie van voor- en tegenstanders van donatie en van mensen die bewust de keuze aan de nabestaanden overlaten. In dat laatste geval kunnen zij een persoon aanwijzen aan wie de beslissing over orgaanuitname wordt overgelaten. Alle Nederlanders van achttien jaar en ouder wordt schriftelijk gevraagd hun keuze kenbaar te maken. Als mensen overlijden van wie de wil niet geregistreerd is, beslissen de nabestaanden eveneens. Het donorcodicil blijft geldig als registratiebewijs. Als iemand in het donorregister als tegenstander van donatie is genoteerd, en na overlijden een codicil wordt aangetroffen waarop hij of zij zich uitspreekt voor orgaandonatie, geldt de meest recente verklaring.

Steden. De Tweede Kamer stemde voor een motie van de fracties van PvdA, D66 en VVD waarbij de regering wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om “eenmalig een substantieel bedrag” toe te voegen aan het grote stedenbeleid. Dit zou gefinancierd kunnen worden uit het Fonds economische structuurversterking, het geld hiervoor wordt namelijk minder snel uitgegegeven dan eerder was geraamd. De CDA-fractie stemde tegen deze motie.

Monumenten. De Tweede Kamer ging unaniem akkoord met een motie van D66, waarbij het kabinet wordt verzocht meer geld vrij te maken voor monumentenzorg. VVD-minister Zalm (financiën) heeft eerder deze week de Kamer al toegezegd dat die mogelijkheden zullen worden onderzocht.

Huursubsidie. Een Kamermeerderheid stemde voor een motie van de PvdA, waarbij een meevaller bij de uitgaven voor huursubidie dit jaar wordt gebruikt om bezuinigingen te verzachten. De VVD-fractie stemde tegen omdat het amendement extra geld voor de individuele huursubsidie regelt. De regeringsfractie vindt dit in strijd is met de afspraken over budgetdiscipline die in het regeerakkoord zijn gemaakt.