Aanleg van tunnel voor Betuwelijn is onzeker

DEN HAAG, 29 JUNI. Het is nog onzeker of er een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal komt, nu minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) heeft geweigerd in te gaan op een alternatief financieringsvoorstel van de Tweede Kamer.

Pas bij de laatste stemmingen van het parlementaire jaar, die vanavond plaatshebben, zal duidelijk worden of de VVD ermee kan leven dat de tunnel wellicht ten koste van groenvoorzieningen elders zal gaan. Voor de D66/PvdA-motie over de tunnel heeft het Kamerlid Versnel (D66) hoofdelijke stemming aangevraagd, in de hoop dat een deel van de fractieleden van VVD en CDA voorstander van een tunnel zullen blijken te zijn.

Het slotdebat over de Betuwelijn ging gisteren hoofdzakelijk over de manier waarop een mogelijke tunnel onder het Pannerdensch Kanaal zou moeten worden gefinancierd. Verscheidene woordvoerders van de oppositie zeiden te menen dat deze tunnel ten onrechte het symbool van de milieuvriendelijkheid van de Betuwelijn is geworden. De ministers Jorritsma en De Boer (VROM) hadden eerder al laten weten dat volgens hen een tunnel niet beter voor de natuur uitpakt dan een brug.

Om de (veel duurdere) tunnel te kunnen betalen, zal moeten worden afgezien van natuurontwikkeling elders. Aan dit principe van compensatie voor schade aan de natuur door ergens anders nieuwe natuur te ontwikkelen, zeggen VVD en CDA geen afbreuk te willen doen. PvdA en D66 zijn van mening dat die compensatie voor een deel toch plaatsheeft, doordat een tunnel beter dan een brug het stiltegebied ten oosten van het Pannerdensch Kanaal zou ontzien.

Aan het begin van het debat hoopten de fracties nog tot overeenstemming te komen met minister Jorritsma, door haar een alternatieve financieringswijze aan de hand te doen. Die zou moeten bestaan uit extra opbrengsten door het schrappen van twee verbindingsbogen tussen de Betuwelijn en de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. De minister ontkende echter dat het schrappen van die bogen zo'n 60 miljoen gulden extra op zou kunnen leveren.

PvdA en D66 zeiden daarna de toezegging van minister De Boer voldoende te vinden, dat het kabinet in de toekomst zal proberen geld voor compenserende natuurontwikkeling vrij te maken. De VVD zou zich vanmiddag beraden. Het CDA heeft inmiddels om een korte heropening van het debat gevraagd. Daarbij zullen CDA, GroenLinks, RPF en SP een nieuwe motie indienen, waarin zij het kabinet willen vastleggen op de toezegging van De Boer.