Meer lastenverlichting bij laagbetaalde banen

DEN HAAG, 28 JUNI. Werkgevers die werknemers in dienst nemen tegen het wettelijk minimumloon krijgen meer lastenverlichting dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau.

Werkgevers krijgen volgend jaar voor alle werknemers een korting van 800 gulden, dat was 1100 gulden. Voor werknemers die 100 tot 115 procent verdienen van het wettelijk minumumloon bedraagt de korting die daarbovenop komt 1275 gulden, dat was 900 gulden. De introductie van de zogeheten afdrachtkorting kost ongeveer 3,5 miljard gulden.

Begin juni besloot het kabinet om werkgevers volgend jaar een extra belastingaftrek van 1100 gulden per werknemer te geven. Voor werknemers die tussen de 100 en 115 procent van het wettelijk minimumloon verdienen, bedraagt de korting 2000 gulden. Het kabinet-Kok is van oordeel dat de belasting- en premiedruk op arbeid te hoog is; een van de oorzaken waarom er op dit moment 785.000 werklozen zijn.

Het CPB concludeert dat de maatregelen onvoldoende soelaas bieden om de werkloosheid te bestrijden. Het herstel van de werkgelegenheid komt trager op gang, terwijl de vermindering van het aantal WAO'ers ervoor zorgt dat zich meer mensen op de arbeidsmarkt melden, schrijft het CPB.

De afdrachtkorting is een korting op de af te dragen loonbelasting. De werkgever is niet verplicht om de korting om te zetten in extra werkgelegenheid; hij kan het ook gebruiken om het loon van de werknemer te verhogen. Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor de korting. De korting is een vast bedrag per werknemer waarbij voor deeltijdwerkers een naar rato kleinere korting geldt. De afdrachtkorting is een compromis tussen de VVD-minister er Zalm (financiën) en de PvdA-minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid). Zalm wilde een generieke lastenverlichting, terwijl Melkert de lastenverlichting specifiek wil richten op de onderkant van de arbeidsmarkt.