Kamer wil meer geld voor de vier grote steden

DEN HAAG, 28 JUNI. Het kabinet moet een paar honderd miljoen gulden extra uittrekken voor versterking van de economische infrastructuur van de vier grote steden.

Dit vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. De regeringsfracties PvdA en D66 werden gisteren hierin gesteund door de grootste oppositiepartij het CDA, zoals bleek bij het debat over de Voorjaarsnota, een tussenstand van de rijksbegroting 1995.

Maandag maakte staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken) bekend dat de 19 grote gemeenten 2,2 miljard gulden krijgen voor nieuwe banen, projecten voor verhoging van de veiligheid en versterking van de lokale economie. Het bedrag dat PvdA, D66 en CDA willen komt daar bovenop en wordt gehaald uit het Fonds economische structuurversterking. Het geld uit dit fonds wordt minder snel uitgegeven dan geraamd en dat creëert volgens de drie fracties een mogelijkheid om extra te investeren in de vier grote steden. Minister Zalm (VVD) en de VVD-fractie plaatsten kritische kanttekeningen bij deze redenering.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is het niet eens met het kabinetsvoornemen om een meevaller bij de individuele huursubsidie in de schatkist te laten verdwijnen. De PvdA wil de meevaller gebruiken om bezuinigingen te compenseren. Volgens financieel-woordvoerder Van der Ploeg zijn extra middelen voor huursubsidie hard nodig om de huren voor de minima betaalbaar te houden. De PvdA-fractie kan waarschijnlijk rekenen op de steun van D66, CDA, GroenLinks en Socialistische Partij. Volgens de tussenstand van de rijksuitgaven is er dit jaar een meevaller van bijna 180 miljoen gulden. Dat bedrag loopt de komende jaren op tot bijna 390 miljoen gulden. Het gaat hier om meevallers die voor een deel het gevolg zijn van succesvolle beleidsmaatregelen van het ministerie van volkshuisvesting. Minister Zalm beloofde bij de presentatie van de Miljoenennota 1996 uitsluitsel te geven en hij onderstreepte dat in het najaar een rapport komt over de individuele huursubsidie.

De fracties van D66 en PvdA herhaalden het verzoek dat er extra geld moet komen voor monumentenzorg. Minister Zalm deed de toezegging dat het kabinet daar mee bezig is, zo worden onder meer de fiscale stimuleringsmogelijkheden op een rijtje gezet. Via een motie willen de Kamerleden Ybema, Van der Ploeg en Van der Vlies (SGP) druk op de ketel houden.

Van der Ploeg herhaalde zijn pleidooi om meer geld vrij te maken voor een verbetering van de werkgelegenheid. “Ik stel naast het Zalm-kader het Ploeg-kader”, aldus de PvdA-afgevaardigde. Financiële meevallers moeten “niet mechanisch, klakkeloos worden doorvertaald naar een verder verlaging van het financieringstekort. Maar een hersenrijke aanwending moet gevonden worden die het meeste doet voor de werkgelegenheid.”