De enige oplossing is hulp van Boven

Wat het eerste in het oog springt bij de in Utrecht congresserende Zevende-dag Adventisten is dat ze niet op zondag maar op zaterdag naar de kerk gaan. De sabbat is een rustdag, de laatste van de week waarop God rustte van zijn scheppingsarbeid. Als je de bijbel serieus neemt, zeggen de Adventisten, komt de zondag als eerste dag van de week niet in aanmerking voor de wekelijkse eredienst. “Deze traditie zet ons apart”, zegt Reinder Bruinsma, predikant van de Zevende-dags Adventisten. Hij werkt als staffunctionaris van de kerk in Engeland en is betrokken bij de organisatie van het tien dagen durende wereldcongres in de Jaarbeurs in Utrecht. Hij voegt er aan toe dat de Adventskerk overigens een gewone protestantse kerk is die stoelt op de beginselen van de Reformatie.

Als het woord niet oneerbiedig klinkt, zou men kunnen zeggen dat het romantische aan de Adventskerk de opvatting is dat Christus spoedig zal wederkeren. De Adventisten wijzen de gedachte af dat de ziel onsterfelijk is en onmiddellijk na het overlijden rechtstreeks naar de hemel of de hel gaat, nee, de dood moet eerder gezien worden als een slaap, een onbewust-zijn waaruit de gestorvenen op de Jongste Dag samen met de levenden zullen worden opgewekt om geoordeeld te worden voor het aangezicht van God.

Hoe het Laatste Oordeel zich zal voltrekken, weet geen sterveling precies. Wel dat alle ellende, ongelijkheid en verdriet zullen verdwijnen. Bruinsma: “Wij denken niet zoals anderen dat de mensen over een aantal eeuwen zo verstandig zullen zijn geworden dat alle problemen zullen zijn opgelost. De enige oplossing is hulp van bovenaf, een nieuw begin. Dat is een hoogtepunt.” In zijn boek 'De daad bij het woord' schrijft Bruinsma dat het oordeel in fasen zal worden voltrokken. Eraan vooraf gaat een onderzoek van de hemelse Hogepriester. Uit bijbelse profetieën zou blijken dat bij Christus wederkomst alle ongelovigen omkomen en alle gelovigen zullen worden gered.

De huidige kerk van acht à tien miljoen gedoopte volwassen lidmaten is ontstaan in het midden van de vorige eeuw, als uitvloeisel van een niet uitgekomen heilsverwachting van de Amerikaan William Miller, die op grond van profetieën uit het bijbelboek Daniël had voorspeld dat in 1844 Christus zou wederkeren. De huidige adventisten laten jaartallen achterwege. De kerk is verspreid over 209 landen, vooral in Afrika, het Verre Oosten, Amerika en Europa. Het hoofdbureau is gevestigd in het Amerikaanse Silver Springs, een voorstad van Washington. Nederland telt 12.000 gelovigen.

Adventisten hebben een actief en zeer bewust geloofsleven. Men wordt pas lid bij de zelfgekozen doop door onderdompeling vanaf zestien- of zeventienjarige leeftijd. De nadruk ligt op een gezond leven. Afgezien wordt van tabak, alcohol als genotmiddel en vijftig procent van de Adventisten is vegetariër. De kerk van de Zevende-Dag Aventisten heeft vooral een traditie hoog te houden in de bestrijding van het roken. Lag vroeger vooral het accent op de individuele hulp aan verstokte rokers, nu overweegt het congres zich de komende vijf jaar als kerk vooral uit te spreken tegen de reclamecampagnes van tabaksfabrikanten. De Adventskerk heeft een omvangrijke zendingsarbeid met veel eigen scholen en ziekenhuizen. Nederland telt echter maar één adventistische basisschool, in Huis ter Heide. Er wordt van de gelovigen gevraagd tien procent van hun inkomen aan de kerk af te staan. “Dat is een aanzienlijk offer, maar je leert ermee leven”, aldus Bruinsma.

De wens naar een zuiver leven klinkt ook door in de viering van de wekelijkse eredienst, zegt predikant Cees van der Ploeg, die op het Nederlandse hoofdbureau in Huis ter Heide werkt en de contacten met de buitenwereld verzorgt. Als symbool voor Christus zondeloos vergoten bloed drinken de gelovigen tijdens de zaterdagse eredienst geen wijn maar druivesap en eten ze geen boord maar het ongedesemde matzes. Van der Ploeg: “Gist is in de bijbel het symbool van de zonde. Bij het zoeken naar het meest zondeloze kom je dan uit bij druivesap en matzes.”

    • Arjen Schreuder