Kabinet: druk administratieve lasten verlagen

DEN HAAG, 27 JUNI. Het kabinet heeft concrete maatregelen voor een vermindering van de administratieve lastendruk met rond de 10 procent aan de Tweede Kamer voorgesteld.

Met de 33 pagina's dikke nota Naar minder administratieve lasten die vandaag aan de Kamer is gestuurd, wordt een begin gemaakt met het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Daarmee wil het kabinet de wet- en regelgeving “aanpassen aan de moderne samenleving”.

In de nota, ondertekend door staatssecretaris Van Dok-van Weele (economische zaken), worden door negen ministeries en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concrete maatregelen genoemd om de kosten van de bureaucratie voor bedrijven terug te dringen. Met ingang van het begrotingsjaar 1997 zal in de de begrotingshoofdstukken van de departementen expliciet aandacht worden besteed aan de voorgang van deze maatregelen.

De administratieve lasten zijn in 1993 door het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM) geschat op 2 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp), op dit moment zo'n 15 miljard gulden. Maar een aantal gebieden, zoals de beleidsterreinen van de ministeries van Landbouw, Volksgezondheid en Verkeer zijn daarbij niet of onvolledig betrokken. De werkgeversorganisaties hebben in het verleden steeds de nadruk gelegd op vermindering van deze lasten, die per werknemer voor kleine ondernemingen aanzienlijk hoger zijn dan voor grote ondernemingen.

Het ministerie van economische zaken geeft zelf het goede voorbeeld door met plannen te komen om de door dit ministerie veroorzaakte administratieve lasten (geschat op 200 miljoen gulden, exclusief het CBS) met een kwart te reduceren. Zo zijn minder startende bedrijven verplicht een vergunning aan te vragen in het kader van de Vestigingswet bedrijven, hoeven bedrijven met verschillende nevenvestigingen zich nog maar bij één Kamer van Koophandel in te schrijven, komt er een lichtere vorm van toezicht in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet, zullen de administratieve lasten die uit de huidige Winkelsluitingswet voortvloeien nagenoeg geheel verdwijnen en zullen vergunningen op grond van invoerquota van het zogenaamde Multi Vezel Akkoord worden afgebouwd.

Het ministerie van financiën is met een totale administratieve last van enkele miljarden, met Justitie en Sociale Zaken één van de grootste veroorzakers van administratieve lasten. Om deze lasten met circa 100 miljoen gulden te verminderen stelt Financiën voor de uitvoering van de zogenoemde Verminderingsbeschikking Loonbelasting niet meer door de inhoudingsplichtige te laten plaatsvinden, maar door de Belastingdienst zelf. Het zwaartepunt van de administratieve lasten bij Justitie vloeit voort uit de Jaarrekeningvoorschriften. Door grensbedragen te verhogen worden de lasten ook hier met ruim 100 miljoen lasten verminderd. Sociale Zaken koerst op een eenvoudiger systeem van premieheffing werknemersverzekeringen (totale verwachte besparingsmogelijkheden rond de 175 miljoen gulden). Door elektronische gegevensuitwisseling wordt het berichtenverkeer inzake arbeidsongeschiktheidswetten gestoomlijnd. Met nog meer maatregelen hoopt Sociale Zaken de lasten met in totaal een kwart miljard gulden terug te dringen. Het CBS reduceert de “enquêtedruk” in de periode 1994 tot en met 1997 met minimaal 100.000 uur (ruim 10 procent). Op milieugebied zal, als een aanbeveling van een werkgroep wordt overgenomen, het aantal vergunningplichtige inrichtingen in het kader van de Wet Milieubeheer: Inrichtingen- en Vergunningenbesluit, ruwweg worden gehalveerd (effect: 75 mijoen gulden).