Groningen aast op Drentse grond

Groningen volgt een “hooivorkscenario”. Eelde doet “flauw”. Verwijten tussen de stad Groningen en de Drentse buurgemeente Eelde gaan over en weer. De inzet van de twist is een gebied van nog geen vierkante kilometer bij de Piccardthofplas. Groningen ziet het stukje Eelder grondgebied als ideale locatie voor stadsuitbreiding. Eelde weigert toe te geven aan “een annexatie”.

Begin juli neemt de Groningse gemeenteraad een besluit over de wens om rond de Piccardthof zeshonderd woningen te bouwen. In Groningen is dit geen politiek strijdpunt meer, zo is uit raadscommissievergaderingen gebleken. De Eelder gemeenteraad wacht echter op het formele besluit alvorens een beslissing te nemen. Eelde krijgt het verwijt Groningen tegen te werken. “Die formalistische opstelling vind ik flauw. Ze hadden toch wel wat meer kunnen meewerken,” zegt de Groningse wethouder W. Smink (ruimtelijke ordening).

Het Groninger stadsbestuur heeft al enkele jaren geleden zijn oog laten vallen op het gebied aan de zuidkant van de stad. De migratie van Groningers met hoge inkomens naar Noord-Drenthe moet een halt worden toegeroepen, vindt het college van B en W. Kapitaalkrachtige mensen willen echter bij voorkeur ten zuiden van de binnenstad wonen. Daar heeft Groningen nu juist geen stukje bebouwbare grond meer over.

Volgens Smink heeft Groningen daarom geen andere mogelijkheid dan naar Eelde te kijken. Van het dichtbouwen van de groene ruimte tussen de andere zuidelijke (Groningse) buurgemeente, Haren, is Smink geen voorstander. “Wij willen net als Haren die groene buffer als onderscheid tussen de stad en het dorp Haren instandhouden. Tussen Eelde en Groningen is veel meer ruimte. Er blijft een groot groen gebied over.”

Het provinciebestuur van Drenthe zit op één lijn met Groningen. Volgens gedeputeerde H. Weggemans (ruimtelijke ordening) is het van belang dat Groningen goede woningen bouwt, want dat kan de nieuwbouw - ook wel de “witte tornado” genoemd door de kleur van de nieuwbouwwoningen - in Noorddrentse dorpen afremmen. De provincie vindt dat aan een verder aantasting van het Drentse landschap een einde moet komen.

De Eelder wethouder J.W.M. Engels (bestuurlijke aangelegenheden) verwijt Groningen een “drammerige en ongeduldige houding”. Het steekt dat Groningen onlangs brieven heeft gestuurd naar de provincie Drenthe en staatssecretaris Van der Vondervoort (binnenlandse zaken) om de problematiek van het ruimtegebrek en de relatie met Noord-Drenthe aan te kaarten. Van Groningse bestuurders is bekend dat ze het liefst één grote gemeente willen vormen met Haren en de Drentse gemeenten Zuidlaren en Eelde.

Engels bestrijdt het verwijt dat Eelde moedwillig dwarsligt. Eelde is volgens hem best bereid naar woningbouwproblemen van de stad te kijken. “Maar dan wel op een ordentelijke manier en op basis van gelijkwaardigheid. We nemen pas een beslissing als de gemeenteraad van Groningen aangeeft op ons grondgebied te willen bouwen.” Mocht Eelde hiermee instemmen, dan is dat volgens Engels alleen onder de harde voorwaarde dat het grondgebied van Eelde blijft.

Smink vindt dat onzinnig, want de nieuwe wijk komt tegen de stad aan te liggen en ver van de dorpen in de gemeente Eelde. “Waar gaan de kinderen dan naar school? Waar gaan die mensen werken? Waar komt dan de vuilniswagen vandaan?”

Bezwaar tegen een kleine grenscorrectie heeft de Drentse gedeputeerde Weggemans niet, want Drenthe aast zelf op een stukje Staphorst (Overijssel) ten behoeve van woningbouw in Meppel. “Als je er zelf iets bijvraagt, kun je moeilijk weigeren iets af te staan.”

    • Herman Staal