B. de Vries

Drs. B. Vries (53) is met ingang van 16 juli benoemd tot burgemeester van Nijkerk. Vries (CDA) is momenteel nog burgemeester van Dantumadeel. Het ambt van burgemeester van Nijkerk is vacant sinds 1 februari nadat de toenmalige burgemeester F. Borgman (CDA) om gezondheidsredenen eervol ontslag werd verleend.